Uitvoeringsregeling energiebesparende maatregelen woningen 2021- 2022

 

Artikel 1. Begripsbepalingen
 • 1.

  Woning: een gebouw dienende tot particuliere bewoning, bewoond door een eigenaar of huurder.

 • 2.

  Declaratielijst producten en diensten: de lijst met maatregelen en diensten die, op grond van deze regeling, in aanmerking komen voor vergoeding.

 • 3.

  Bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de gegevens van WoonFriesland (WF) de bestaande woning huurt van WF én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de bestaande woning, of de particuliere eigenaar van de woning die volgens de gemeentelijke basisregistratie ingeschreven staat op het adres van de bestaande woning.

 • 4.

  Energiebesparende maatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een bestaande woning die beoogt/beogen energie te besparen.

 • 5.

  Gemeente: de gemeente Vlieland;

 • 6.

  Regeling: de regeling in het kader van de in dit document omschreven ‘uitvoeringsregeling energiebesparende maatregelen huishoudens 2021-2022’;

 • 7.

  Declaratieformulier: een door de gemeente vastgesteld en uitgegeven formulier op basis waarvan een maximale teruggave van € 80 per woning toegewezen kan worden aan een bewoner.

 • 8.

  Betalingsbewijs : schriftelijk bewijs van betaling van de nota voor de ingediende declaratie die de aanvrager inlevert om in aanmerking te komen voor deze regeling;

 • 9.

  Bewijs van energieklasse: bewijs bij aankoop van koelkast of diepvries dat het apparaat minimaal A+++ label heeft.

 • 10.

  Aanvrager: Woningeigenaar of -huurder die gebruik maakt van deze regeling.

 • 11

  Periode: De termijn waarbinnen aanvragen ingediend kunnen worden.

Artikel 2. Doel van de regeling

 • 1.

  Met deze regeling wil de gemeente stimuleren dat bewoners van permanent bewoonde woningen energiebesparende maatregelen treffen.

Artikel 3. Reikwijdte

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op het aanschaffen en vervolgens aanbrengen van energie besparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de declaratielijst producten en diensten (zie dit artikel onder 2), aan of op bestaande woningen binnen het grondgebied van de gemeente Vlieland.

 • 1.

  Declaratielijst producten en diensten:

 • 1.

  naad- en kierdichting

 • 2.

  radiatorfolie

 • 3.

  waterbesparende douchekop (voorwaarde 4,5 tot 5 liter / klasse Z)

 • 4.

  stand-by-killer (NB moderne LED televisies hebben erg weinig sluipgebruik)

 • 5.

  LED verlichting (vervanging van elke lamp die langer dan 1u/pd brand is interessant)

 • 6.

  leidingisolatie (i.v.m. legionella risico is isolering van waterleidingen af te raden)

 • 7.

  elektrisch (inductie) koken (werken meestal op 3 fasen = 3x25A)

 • 8.

  zuinige apparatuur (voorwaarde A+++ apparatuur)

 • 9.

  pompschakelaar vloerverwarming (voorwaarde A-klasse energielabel)

 • 10.

  waterzijdige inregeling CV installatie (erkende installateur-kosten.ca.€ 300,- max. bijdrage.€ 80,-)

 • 11

  doorstroomboiler (NB meestal krachtstroomgroep nodig)

 • 12

  energieadvies

 • 13

  warmtescan woning

 • 14

  aanschaffen droogmolen

Artikel 4. Doelgroep

 • 1.

  De declaratie kunnen worden ingediend door de bewoners van huurwoningen van WF en particuliere eigenaren van koopwoningen op Vlieland van permanent bewoonde woningen.

Artikel 5. Werkwijze

 • 1.

  De bewoner geeft opdracht tot uitvoering van één van de in artikel 2 genoemde maatregelen of schaft één van de in artikel 2 genoemde artikelen aan.

 • 2.

  De bewoner dient de declaratie met bijlagen in bij de gemeente.

Artikel 6. Indienen declaratie

 • 1.

  De bewoners kunnen vanaf het in werking treden van deze uitvoeringsregeling tot uiterlijk 31 december 2022 declaraties indienen bij de gemeente Vlieland, digitaal (info@vlieland.nl) of schriftelijk (Postbus 10, 8899 ZN Vlieland of fysiek (Dorpsstraat 127, Oost-Vlieland)

 • 2.

  Bij het declaratieverzoek dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier “energiebesparende maatregelen huishoudens 2021 – 2022”. Dit is te downloaden op de website van de gemeente Vlieland of af te halen in/aan te vragen bij het gemeentehuis.

 • 3.

  Als bijlage moet altijd een kopie van de aankoopnota en een bewijs bijgevoegd worden, waaruit blijkt dat de nota betaald is.

 • 4.

  Nadat een aanvraag afgewezen is, kan die opnieuw ingediend worden. De datum van nieuwe indiening is de datum die van toepassing is voor al dan niet toekenning van de subsidie. Dit kan zich herhalen totdat de aanvraag helemaal compleet is.

Artikel 7. Budget

 • 1.

  Er is voor de vier Friese Waddeneilanden een maximaal budget van € 200.000 beschikbaar.

 • 2.

  Uitbetaling vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

 • 1.

  Per woning mag maximaal één keer gebruik worden gemaakt van deze uitvoeringsregeling.

 • 2.

  Er is maximaal € 80 beschikbaar per woning;

Artikel 8. Periode

 • 1.

  De regeling loopt van 10 januari 2022 tot 31 december 2022.

 • 2.

  Alleen aanschaf van materialen en apparaten die aangeschaft zijn binnen de periode van deze regeling zijn subsidiabel. De datum op de verkoopnota is bepalend.

 • 3.

  Alleen werkzaamheden die binnen de termijn van deze regeling uitgevoerd zijn, zijn subsidiabel (alleen voor 3.f. van deze regeling van toepassing). De datum op de nota van de installateur is hiervoor bepalend.

Artikel 9. Betaaltermijn

 • 1.

  De gemeente betaalt binnen 30 dagen na indiening van de complete declaratie uit.

Artikel 10. Hardheidsclausule Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager.

Artikel 11. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling energiebesparende maatregelen woningen 2021 – 2022”’.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland, 04-01-2022.

 

 

 

 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland,

 

 

Namens deze,

A. Idema, secretaris-directeur

M.Schrier, burgemeester

Naar boven