Ontvangen aanvraag om een omgevingsvergunning- Vastenavondkampstraat 148 te Venlo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

 

Vastenavondkampstraat 148 te Venlo

Voor het aanbrengen van handelsreclame

Ontvangen op 15 juni 2022

Kenmerk 2022-0999

Tegen de ontvangst van deze aanvraag kunt u geen zienswijzen of bezwaar indienen. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Voor het inzien van de stukken behorende bij deze bekendmaking gaat u naarhttps://formulier.venlo.nl/inzien-bekendmakingen/formulier. Deze stukken kunt u alleen op afspraak inzien op het stadskantoor. We nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.

Naar boven