Besluit van de teamleider van het team HRM van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over de aanwijzing van toezichthouders Gelderse Omgevingsdiensten in het kader van het project Theseus (Aanwijzingsbesluit toezichthouders Gelderse Omgevingsdiensten project Theseus gemeente Zutphen 2022)

 

Ons kenmerk: 367879

 

De teamleider van het team HRM,

 

gelet op artikel(en) 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

gelet op het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Zutphen 2020 en het bijbehorende register 15 Bevoegdhedenregister team HRM (HRM) op grond waarvan de bevoegdheid tot het aanwijzen van een toezichthouder, onder nummer 15.1.1, aan de teamleider is gemandateerd;

 

b e s l u i t :

 • 1.

  de (onbezoldigde) ambtenaren die zijn en worden aangesteld, geplaatst of gedetacheerd bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (Odra) in het kader van het project team Theseus, te weten:

 • mevrouw L. van Alfen, als toezichthouder werkzaam bij Odra;

 • mevrouw L. Backers, als toezichthouder werkzaam bij Odra;

 • de heer R. Benjamins, als toezichthouder werkzaam bij ODA;

 • de heer H. de Haas, als toezichthouder werkzaam bij Odra;

 • mevrouw G. Verkruijsse, als toezichthouder werkzaam bij ODDV;

 • de heer R. Wiggers, als toezichthouder werkzaam bij Odra;

 • aan te wijzen als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 2.

  de onder 1 vermelde personen (daaronder verstaan ambtenaren en onbezoldigde ambtenaren) zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij het of krachtens de in de mandaat-/ bevoegdhedenbesluiten (en bijlagen) en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving (voor zover daartoe door de gemeente dan wel de provincie mandaat is verleend) te weten: Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Provinciewet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Woningwet, Erfgoedwet, Drank- en Horecawet, Wet Natuurbescherming, Wet basisregistratie adressen en gebouwen, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, Provinciale milieuverordening, Algemene Plaatselijke verordening gemeenten dan wel andere in de mandaat-/ bevoegdhedenbesluiten vermelde gemeentelijke verordeningen;

 • 3.

  dat de aanwijzing van de betreffende (onbezoldigde) ambtenaar vervalt met ingang van de dag, waarop het dienstverband met de ambtenaar is beëindigd, de plaatsing is beëindigd dan wel de detachering is beëindigd of zoveel eerder is beëindigd;

 • 4.

  dat aan de personen die bij dit besluit als toezichthouder zijn aangewezen in het kader van de tenuitvoerlegging van dit besluit een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde ‘Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb’ wordt verstrekt;

 • 5.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

 • 6.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Gelderse Omgevingsdiensten project Theseus gemeente Zutphen 2022.

 

 

 

Aldus besloten op 16 juni 2022, te Zutphen

Namens burgemeester en wethouders van Zutphen,

de teamleider HRM,

Linda Claassen

Naar boven