Kennisgeving evenementenvergunning

 

Op 16 juni 2022 is een evenementenvergunning verleend aan Stichting Trouw aan Oranje Streefkerk voor het organiseren van een feestweek vanaf dinsdag 21 juni 2022 tot en met zondag 26 juni 2022 te Streefkerk (Artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening en Evenementenbeleid Molenlanden 2021).

Locatie: In een te plaatsen feesttent op het terrein naast Dorpsstraat 28 (havengebied).

 

Daarnaast is een ontheffing verleend van:

Het verbod om op zondag voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden. Deze ontheffing is verleend voor zondag 26 juni 2022 van 00:00 uur tot uiterlijk 01:30 uur (Artikel 4, sub 3 Zondagswet);

Het verbod ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens bovengenoemd evenement. Deze ontheffing is verleend aan de heer M. Sprong (Artikel 35 Alcoholwet).

 

Bezwaarschriftclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, bij voorkeur, via www.molenlanden.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

Uw naam en adres;

De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;

Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt;

Het zaaknummer van het besluit;

De gronden waarop uw bezwaar berust.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u eventueel om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Naar boven