verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure - Pontanusstraat 15A te Venlo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning is:

 

Pontanusstraat 15A te Venlo

Voor het veranderen van twee commerciële ruimten tot een woning

Verzonden op 16 juni 2022

Kenmerk 2022-0222

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende bescheiden kunnen gedurende de komende 6 weken met ingang van 17 juni 2022 tot en met 28 juli 2022 via onze website https://formulier.venlo.nl/inzien-bekendmakingen/formulier worden opgevraagd. U krijgt de stukken dan per mail toegestuurd.

Indien gewenst kan het besluit en de bijbehorende bescheiden ook op afspraak worden ingezien op het stadskantoor. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

Aan het inzien van deze stukken zijn geen kosten verbonden.

Bezwaar

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Venlo, binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Voor informatie over de wijze en de precieze voorwaarden voor het indienen van bezwaar, schriftelijk of online, kijk op www.venlo.nl/bezwaar-en-beroep.

Naar boven