Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning

Verkeersmaatregelen in verband met het houden van een muziekfestival in het centrum van Joure met dweilorkesten op zaterdag 2 juli 2022.  

Kenmerk: Z.695467

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van de Jouster Skonnkoppen binnengekomen op 8 maart 2022 om ten behoeve van het houden van een muziekfestival in het centrum van Joure met dweilorkesten op zaterdag 2 juli 2022 op het DE plein, de Torenstraat en het tussenliggende deel van de Midstraat van 12:30 uur tot 17:00 uur te Joure af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer in verband met het muziekfestival.

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

• een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

• het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

• deze wegen binnen de bebouwde kom van Joure liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

tussen 2 juli 2022 12:30 uur tot en met 17:00 uur: de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model Cl van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

• Douwe Egbertsplein (ter hoogte van nummer 4)

• Torenstraat (ter hoogte van nummer 3)

Joure,

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

W. Mink,

Beleidsmedewerker verkeer

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo'n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http:filoket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven