Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het kappen van een conifeer, Herman Boerhaavelaan 11 7415ES Deventer, [DVT00F00626] Deventer F 626 

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2022-00005964

Verzenddatum besluit: 15-06-2022

Locatie: Herman Boerhaavelaan 11 7415ES Deventer, [DVT00F00626] Deventer F 626

Projectomschrijving: het kappen van een conifeer

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

Naar boven