Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Heerlerweg 157, 6367 AD Voerendaal

Burgemeester en wethouders hebben een besluit genomen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor:

Heerlerweg 157, 6367AD Voerendaal: herontwikkeling van een drukkerijcomplex tot 26 zorgwoningen (22 zorgkamers en 4 zorgappartementen) zaaknummer 2022-012618. De vergunning is verleend.

Op basis van het akoestisch onderzoek van Spider Monkey Consultancy (rapportnr.: 210602ROIV van 17 januari 2022) is beoordeeld of de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de gevels van de door WOZOCO Victoria te realiseren zorgkamers en zorgappartementen op het adres Heerlerweg 157 te Voerendaal, voldoet aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB dan wel de maximale grenswaarde 53 dB voor de geluidbelasting vanwege de A76 en A79 en 63 dB vanwege de Kunderberg, Grachtstraat en Heerlerweg.

Samenvattend is het besluit genomen om voor 11 zorgkamers, de algemene woonkamer en de familiezorgkamer de hogere geluidwaarden vast te stellen. De A76 en A79 zijn de maatgevend wegen voor wat betreft de gevelgeluidbelasting van die zorgkamers.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken vanaf 15 juni 2022 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

• naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit

• de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr.045-5753399.

 

Naar boven