Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs gemeente De Fryske Marren

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;

gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;

 

Overwegende dat:

 • de gemeente De Fryske Marren € 270.667 van de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gebruikt om activiteiten van scholen in het primair en voortgezet onderwijs te subsidiëren. De activiteiten moeten bijdragen aan het inlopen van ontstane onderwijsachterstanden en/of onderwijsvertraging als gevolg van COVID-19.

 • het in aanvulling op de Algemene subsidieverordening De Fryske Marren nodig is bijzondere regels hiervoor vast te stellen.

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs gemeente De Fryske Marren.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening De Fryske Marren

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren.

 • c.

  NPO: Nationaal Programma Onderwijs

 • d.

  Gemeente: gemeente De Fryske Marren

 • e.

  Reguliere activiteiten: activiteiten in de uitvoering van het onderwijsprogramma

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van eenmalige subsidie door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Hoofstuk 2. Activiteiten

Artikel 3. Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs voor scholen die gevestigd zijn in de gemeente.

Artikel 4. Activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van het NPO, voor leerlingen vanaf groep 1 van de basisschool en worden uitgevoerd in het schooljaar 2022 – 2023 en/of 2023 - 2024. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

 • a.

  (Bovenschoolse en/of buitenschoolse) activiteiten die nodig zijn om COVID-19 vertraging in te halen;

 • b.

  Activiteiten gericht op zorg en welzijn in de school om vertragingen op het gebied van sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen;

 • c.

  Activiteiten gericht op het inlopen van de COVID-19 vertraging op cognitief en executief vlak;

 • d.

  Activiteiten gericht op het betrekken van (dreigende) thuiszitters bij de aanpak van het inlopen van vertraging als gevolg van COVID-19.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die:

 • a.

  Resteren na aftrek van ontvangen vergoedingen voor de kosten van deze activiteiten;

 • b.

  Noodzakelijk zijn voor de in artikel 4 genoemde activiteiten en direct met deze activiteiten verbonden zijn.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 10 derde lid, onder t van de ASV, kan het college de subsidie weigeren als:

 • a.

  de activiteiten volgens het college onvoldoende bijdragen aan het herstel en ontwikkelen van het onderwijs tijdens en na corona;

 • b.

  de activiteiten volgens het college geen aanvullende activiteiten op de reguliere activiteiten van de aanvrager zijn.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

De subsidie op grond van deze regeling bedraagt maximaal € 20.000 per aanvraag.

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond is als volgt vastgesteld:

 • a.

  € 200.810 voor scholen in het primair onderwijs

 • b.

  € 69.120 voor scholen in het voortgezet onderwijs

Artikel 9. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvullende gegevens zijn ingediend.

 • 3.

  Indien het vastgestelde plafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt

Hoofdstuk 3. Aanvragen

Artikel 10. Aanvraag

 • 1.

  Een schoolbestuur mag meerdere aanvragen op grond van deze regeling indienen.

 • 2.

  Conform artikel 7, eerste, tweede en derde lid van de ASV bevat een aanvraag voor subsidie:

  • a.

   Een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   De doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

  • c.

   Een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

Artikel 11. Aanvraagtermijn

 • 1.

  De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2023.

 • 2.

  Indien na verloop van de aanvraagtermijn van deze subsidieregeling het subsidieplafond nog niet is bereikt kan het college de aanvraagtermijn verlengen totdat het subsidieplafond wel is bereikt.

Artikel 12. Beslistermijn

Conform artikel 9 tweede lid van de ASV beslist het college binnen 8 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen voor subsidie die betrekking hebben op het subsidiejaar 2022 en 2023.

 • 3.

  Deze subsidieregeling vervalt van rechtswege op 31 december 2024.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs gemeente De Fryske Marren.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 14 juni 2022

gemeentesecretaris, burgemeester,

Ditta Cazemier Fred Veenstra

Naar boven