Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Lindelaufer Gewande 6, 6367 AZ Voerendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend een ontwerpbesluit te hebben genomen op de aanvraag om omgevingsvergunning:

Lindelaufer Gewande 6, 6367 AZ Voerendaal: revisie omgevingsvergunning milieu (zaaknummer 2021-022534).

Het ontwerpbesluit betreft de volgende activiteiten:

  • revisie van een milieuvergunnning

Inzage

Het ontwerp-besluit ligt met ingang van de dag na bekendmaking gedurende 6 weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1.

Zienswijze

U kunt tijdens de 6 weken dat het ontwerp-besluit ter inzage ligt schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp-besluit indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven