Tweede subsidieregeling corona steun- en herstelpakket culturele infrastructuur

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal

Overwegende, dat:

de culturele sector in Leudal hard wordt geraakt door de coronapandemie. De gemeente wil ervoor zorgen dat de lokale culturele infrastructuur overeind kan blijven zodat Leudal levendig en aantrekkelijk blijft voor alle inwoners.

Het doel is tweeledig: enerzijds wil de gemeente Leudal dat de culturele sector in staat wordt gesteld om het hoofd te bieden aan de crisis. Hiertoe wordt een compensatie aangeboden, ter dekking van gemaakte kosten en misgelopen inkomsten als direct gevolg van de coronapandemie.

Anderzijds wil de gemeente Leudal toekomstperspectief bieden aan de culturele sector. Zij wordt gestimuleerd om na de coronapandemie innoverende en interactieve activiteiten te ontplooien, waardoor cultuur weer gaat en blijft bloeien.

De noodzaak is gebleken om een vervolg te geven aan de eerste regeling, die op 31 december 2021 is geëindigd.

Gelet op:

 

 • 1.

  artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  artikel 2 van de Algemene subsidievordering gemeente Leudal 2016, hierna: Asv;

besluit:

vast te stellen de

Tweede subsidieregeling corona steun- en herstelpakket culturele infrastructuur

 

Artikel 1 Definities

 • -

  Culturele infrastructuur: het geheel van makers en bemiddelaars die culturele uitingen voortbrengen, presenteren, openbaar maken, verspreiden en faciliteren.

 • -

  Gesubsidieerde culturele voorzieningen: dit zijn de voorzieningen waarmee de gemeente Leudal een structurele subsidie heeft.

 • -

  Niet gesubsidieerde culturele voorzieningen: voorzieningen waar de gemeente Leudal geen structurele subsidierelatie mee heeft, maar die wel een functie hebben binnen de culturele infrastructuur.

 • -

  Amateurkunst: deelname aan kunst- en cultuuractiviteiten zonder beroepsmatig karakter. De meest voorkomende rechtspersoon is die van vereniging (met leden en een jaarlijkse contributie). In Leudal onderscheiden we o.a. muziek-, zang-, dans-, theater-, toneel-, beeldende en literaire activiteiten. Tevens kent Leudal cultuurhistorische verenigingen zoals schutterijen en heemkundeverenigingen.

 • -

  Volkscultuur: alle collectieve, al of niet traditionele uitingen van het (gewone) volksleven, vaak gekend als gebruiken, steeds onder verwijzing naar traditie, verleden en nationale, regionale of lokale identiteiten, en onderdeel van het cultureel erfgoed. Omdat elke generatie haar eigen keuzes maakt, is volkscultuur een dynamisch fenomeen. De meest voorkomende rechtspersoon is die van stichting (geen leden en geen contributie) en het meest voorkomende bereik is een specifiek dorp.

 • -

  Cultureel ondernemers: rechtspersonen of rechtsvormen die aantoonbaar werkzaam zijn in de culturele sector, gevestigd zijn in de gemeente Leudal en als zodanig vanaf eind 2019 of eerder staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 2 Doelgroepen

De subsidieregeling heeft betrekking op de volgende doelgroepen:

 • -

  gesubsidieerde culturele voorzieningen;

 • -

  niet-gesubsidieerde culturele voorzieningen;

 • -

  amateurkunstverenigingen en volkscultuur;

 • -

  cultureel ondernemers.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • Steun

  • 1.

   Activiteiten verricht door doelgroepen zoals genoemd in artikel 2 die betrekking hebben op het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur en voorzien in tijdelijke maatregelen gedurende de coronapandemie. Voor subsidie komen in aanmerking:

   • a.

    misgelopen inkomsten in de periode juli 2021 tot en met februari 2022, met aftrek van niet-gemaakte kosten en bijdragen uit andere coronacompensatieregelingen;

   • b.

    meerkosten die zijn gemaakt om de uitvoering van activiteiten vorm te geven in de periode juli 2021 tot en met februari 2022. Deze kosten moeten gerelateerd zijn aan de coronapandemie.

 • Herstel

  • 2.
   • a.

    activiteiten die worden verricht in de periode van 8 juni 2022 tot en met 31 december 2023 en;

   • b.

    die in de gemeente Leudal worden georganiseerd en;

   • c.

    die voor een breed publiek bereikbaar zijn.

   Activiteiten verricht door doelgroepen zoals genoemd in artikel 2 die bijdragen aan het creëren van een duurzame en vitale culturele infrastructuur in het post-corona tijdperk. Voor subsidie komen de volgende activiteiten in aanmerking:

 

Artikel 4 Aanvraag subsidie

 • 1.

  Een aanvraag die betrekking heeft op subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 3, lid 1 moet, naast de genoemde voorwaarden in artikel 4 Asv, het volgende vermelden:

  • a.

   de aanvrager maakt inzichtelijk hoe groot de coronaschade is en maakt dit aantoonbaar door te vergelijken met de financiën van het referentiejaar 2019 en;

  • b.

   de aanvrager maakt inzichtelijk wat er zelf al is gedaan om te kosten te beperken, zowel financieel als inhoudelijk en;

  • c.

   overige al dan niet landelijke ondersteuningsaanvragen en -toekenningen worden meegestuurd.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van de Asv dient bij de aanvraag die betrekking heeft op subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 3, lid 2 een onderbouwd projectplan (maximaal 1.000 woorden) met een begroting te worden overlegd.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1.

  Naast de genoemde weigeringsgronden zoals genoemd in artikel 7 van de Asv, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien in de financiering van de beoogde activiteiten kan worden voorzien of is voorzien door andere steunmaatregelen of financieringsbronnen.

 • 2.

  Niet voor subsidie komen in aanmerking activiteiten in de zin van artikel 3, lid 1 en 2, die reeds een subsidie hebben ontvangen uit de Subsidieregeling Corona steun- en herstelpakket culturele infrastructuur, die gold van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

 

Artikel 6 Wijze van aanvragen

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening wordt een aanvraag bij voorkeur digitaal ingediend via www.leudal.nl/subsidies.

 

Artikel 7 Subsidiemethode

Het college verstrekt per subsidiabele activiteit zoals genoemd in artikel 3 éénmalig maximaal € 5.000,- subsidie aan een afzonderlijke aanvrager.

 

Artikel 8 Subsidieplafond

Het college heeft het subsidieplafond voor deze regeling vastgesteld op € 170.000,-.

 

Artikel 9 Wijze van toekenning

Subsidieaanvragen worden beoordeeld en toegekend op volgorde van binnenkomst totdat het betreffende subsidieplafond is bereikt. Als moment van binnenkomst van de subsidieaanvraag geldt het moment dat de aanvraag volledig is.

 

Artikel 10 Beslissen en vaststellen

Uiterlijk binnen 4 weken wordt een besluit genomen op de ingediende aanvraag. De subsidie kan worden vastgesteld zonder voorafgaande subsidiebeschikking.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van artikelen van deze regeling indien toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding, duur en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 13 juni 2022 en loopt af op 31 december 2023.

 • 2.

  Deze subsidieregel wordt aangehaald als ‘Tweede subsidieregeling corona steun- en herstelpakket culturele infrastructuur’.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 mei 2022.

De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J. Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger]

Naar boven