De verordening tot tweede wijziging van de “Verordening van de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van leges 2022 en bijbehorende tarieventabel 2022”.

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 14 juni 2022;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2022, regnr. 11838251;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

heeft vastgesteld:

Verordening tot tweede wijziging van de “Verordening van de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van leges 2022 en de bijbehorende tarieventabel 2022”.

Artikel 1  

Titel 1, hoofdstuk 11 (Huisvestingswet) van de tarieventabel 2022 behorende bij de "Legesverordening 2022" wordt gelezen als volgt:

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

voor het verkrijgen van een vergunning voor het in gebruik nemen van een standplaats als bedoeld in artikel 2.2 van de Huisvestingsverordening

56,00

Artikel 2  

In titel 3 van de tarieventabel 2022 behorende bij de “Legesverordening 2022” wordt toegevoegd: Hoofdstuk 4 (Huisvestingswet) en dit hoofdstuk luidt als volgt:

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.

om een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, lid 1 en onder a, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.1 aanhef en onder a van de Huisvestingsverordening:

 

 

113,85

2.

om een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, lid 1 en onder b, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.1 aanhef en onder b van de Huisvestingsverordening:

 

 

113,85

3.

om een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, lid 1 en onder c, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.1 aanhef en onder c van de Huisvestingsverordening:

 

 

113,85

4.

om een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, lid 1 en onder d, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.1 aanhef en onder d van de Huisvestingsverordening:

 

 

113,85

5.

om een vergunning om een beschermde woonruimte te verhuren binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3b.1, eerste lid van de Huisvestingsverordening:

113,85

 

Artikel 3  

    • 1.

      Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing hebben voorgedaan.

    • 2.

      De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2022.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 14 juni 2022.

De griffier,

Drs. W.G. Amesz,

De burgemeester,

Drs. J.M.L.N. Mikkers,

Naar boven