Evenementenvergunning, Havenkwartier te Deventer (130963-2022)

De burgemeester van Deventer heeft op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening een besluit genomen op de aanvraag van Stichting Theaterschip voor het evenement Poolshoogte plaatsvindend van 30 juni 2022 t/m 3 juli 2022 nabij het Havenkwartier, langs de kade aan de Scheepvaartstraat te Deventer.

Inzage en het maken van bezwaar is mogelijk binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit. Het besluit is verzonden op 13 juni 2022.

Inzage is mogelijk tijdens kantooruren bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van Publiekscontacten. Raadpleeg hiervoor www.deventer.nl/contact.

Tegen een besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de burgemeester, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Het is ook mogelijk om online een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan via www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/bezwaarschrift-indienen. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Indien tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle) op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Naar boven