Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente De Fryske Marren 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren;

 

In de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

 

Gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

 

besluit:

 

 

 

 • I.

  als gemeentearchivaris te benoemen: de gemeentesecretaris/algemeen directeur;

 

 • II.

  als archiefbewaarplaatsen aan te wijzen: Herema State 1 te Joure en cultuurhistorisch centrum De Tiid, Jongemastraat 2 (depot 1, beneden) te Bolsward;

 

 • III.

   

 • a.

  een Strategisch informatieoverleg in te stellen waarin zitting hebben: directielid, teammanager Informatie, informatieadviseur, de gemeentearchivaris (incidenteel, op basis van uitnodiging), de adviseur DIV, en

 • b.

  als onafhankelijke deskundige, op voordracht van de onder a genoemde personen, in het Strategisch informatieoverleg te benoemen: de raadsgriffier.

 

 • IV.

  het “aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente De Fryske Marren 2019” in te trekken;

 

 • V.

  dat dit besluit in werking treedt op 19 mei 2022 en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente De Fryske Marren 2022.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren d.d. 19 mei 2022.

Ditta Cazemier, gemeentesecretaris

Fred Veenstra, burgemeester

Naar boven