ONTWERP VERKEERSBESLUIT Nummer 1544071 Onderwerp: Laadpaalvoorziening Pelgrimstraat 59B Gaanderen

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2021,

 

 

OVERWEGENDE:

 

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden:

 het in stand houden van de weg;

 het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik;

 ter voorkoming of beperking van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 

dat de Pelgrimstraat in beheer en in eigendom is bij de gemeente Doetinchem;

 

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 

dat de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland aan het toenemen is;

 

dat een (logisch) gevolg hiervan is dat de vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen toeneemt;

 

de gemeente graag medewerking verleent aan het realiseren van extra oplaadpunten indien de aangevraagde locatie voldoet aan de eisen zoals die geformuleerd zijn in “Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen” van de gemeente Doetinchem;

 

dat het plaatsen van oplaadpunten past binnen zowel de duurzaamheidsambities van de gemeente;

 

dat de firma Vattenfall met de provincie Gelderland en de gemeente Doetinchem een overeenkomst is aangegaan om in de gemeente Doetinchem het aantal laadpalen uit te breiden;

 

dat er in 2022 tien proactieve laadpalen worden geplaatst, waarvan de gemeente de locaties in overleg met Vattenfall heeft aangewezen;

 

dat daarvan een laadpalen voor twee parkeerplaatsen aan de Pelgrimstraat te Gaanderen bij huisnummer 59B zijn aangewezen;

 

dat de gemeente bovengenoemde aangevraagde locatie heeft getoetst aan de criteria zoals die opgenomen zijn in de beleidsregels van de gemeente, waarvan de belangrijkste zijn:

 dat de aangevraagde locatie goed vindbaar en zichtbaar is;

 dat het betreffende oplaadpunt door de ligging door meerdere gebruikers gedeeld kan worden;

dat het instellen van deze maatregel naar verwachting niet zal leiden tot onoverkomelijke

parkeerproblemen in de directe omgeving van het oplaadpunt, aangezien de bestuurder(s) die van de oplaadpunten gebruik gaan maken in de huidige situatie reeds in (de omgeving van) de betreffende straten parkeren;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E8o (parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische voertuigen) met onderbord OB504 zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

 

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;

 

BESLUITEN

 

op grond van vorenstaande overwegingen om:

1. aan de Pelgrimstraat te Gaanderen ter hoogte van huisnummer 59B twee parkeervakken in te richten als parkeergelegenheid voor elektrische voertuigen en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E8o (parkeergelegenheid bestemd voor elektrische voertuigen) met onderbord OB504 zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. een en ander als weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatietekening met nummer 20220609PelSB;

3. dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad.

 

MEDEDELINGEN

 

Binnen de gestelde termijn (dus tot en met woensdag 27 juli 2022) kan eenieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp verkeersbesluit bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, naar voren brengen.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeente, telefoonnummer 0314-377 377.

 

 

AFSCHRIFTEN

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

Doetinchem, 13 juni 2022

K. Looman

teamleider leefomgeving

 

 

Naar boven