Beleidsregels studietoeslag De Fryske Marren 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren;

gelet op;

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 36b Participatiewet;

 

overwegende dat het college het nodig vindt kader te maken voor de studietoeslag;

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Aanvraag: een verzoek om studietoeslag als bedoeld in artikel 36b lid 1 Participatiewet

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht

  • c.

   Pw: Participatiewet

  • d.

   Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

  • e.

   WSF: Wet studiefinanciering 2000

  • f.

   WTOS: Hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

 

Artikel 2. Structurele medische beperking

 • 1.

  Een structurele medische beperking: een fysieke en/of psychische beperking die voortkomt uit een in de persoon gelegen ziekte of medisch gebrek die voldoende ernstig is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het gebrek en het niet in staat zijn van het verdienen van inkomsten door belanghebbende naast de studie.

 • 2.

  Structureel: als er binnen een periode van 12 maanden na de aanvraag geen herstel of verbetering is te verwachten in de medische beperking, zodanig dat belanghebbende wel in staat is om naast de studie te werken en daar inkomen mee te verdienen.

 • 3.

  Er is in ieder geval geen sprake van een structurele beperking bij:

  • a.

   Mantelzorg;

  • b.

   Een gebroken ledemaat;

  • c.

   Kortdurende beperkingen;

  • d.

   Beperkingen die nu dusdanig ernstig zijn dat iemand naast de studie niet meer kan werken.

 

Artikel 3. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de studietoeslag wordt schriftelijk of digitaal ingediend via het aanvraagformulier studietoeslag.

 • 2.

  Belanghebbende verstrekt bij de aanvraag de volgende stukken:

  • a.

   een bewijs van het ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond van de WTOS;

  • b.

   bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt.

 • 3.

  Belanghebbende kan bij de aanvraag een deskundigenverklaring verstrekken waarin staat waarom belanghebbende niet kan werken naast de studie.

 

Artikel 4. Toekennen en uitbetalen

 • 1.

  Als door het college is vastgesteld dat recht op studietoeslag bestaat, wordt de studietoeslag toegekend vanaf de dag waar op dit recht is ontstaan, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop belanghebbende aanvraag voor de studietoeslag heeft ingediend.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 wordt de studietoeslag met terugwerkende kracht ook toegekend voor een periode die is gelegen voor de dag waarop belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend als:

  • a.

   als belanghebbende daarom verzoekt; en

  • b.

   belanghebbende over deze periode voldoet aan de voorwaarden voor het recht op studietoeslag.

 • 3.

  In afwijking van lid 2 wordt de studietoeslag niet met terugwerkende kracht toegekend over een periode die is gelegen:

  • a.

   voor 1 april 2022;

  • b.

   5 jaar voorafgaand aan de dag waarop belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend.

 • 4.

  De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald.

 • 5.

  De studietoeslag die met terugwerkende kracht wordt toegekend, wordt na toekenning als een bedrag ineens uitbetaald.

 

Artikel 5. Hoogte studietoeslag

De hoogte van de studietoeslag is gelijk aan de bedragen genoemd in artikel 7a van de AMvB.

 

Artikel 6. Medisch advies

 • 1.

  Het college is verplicht een medisch advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige voor de beoordeling of er sprake is van een structurele medische beperking.

 • 2.

  Het college vraagt het advies aan bij JPH Consult B.V.

 • 3.

  In afwijking van lid 1 kan het college alleen in deze situaties een medisch advies achterwege laten als:

  • a.

   direct duidelijk is dat er recht bestaat op de studietoeslag gelet op de ernst/aard van de structurele medische beperking;

  • b.

   vaststaat dat belanghebbende geen studiefinanciering op grond van de WSF of tegemoetkoming op grond van de WTOS ontvangt;

  • c.

   belanghebbende recht heeft op een Wajong-uitkering

  • d.

   belanghebbende werkt naast de studie, niet zijnde een stage.

 

Artikel 7. Nieuw medisch advies bij zicht op verbetering

Wanneer het eerste medisch advies daartoe aanleiding geeft, bepaalt het college dat binnen een bepaalde periode een nieuw medisch advies zal worden gevraagd om te beoordelen of belanghebbende nog steeds niet in staat is om naast de studie te werken.

 

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen in het voordeel van belanghebbende afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking één dag na publicatie en werken terug tot en met 1 april 2022.

 

Artikel 10. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: beleidsregels studietoeslag De Fryske Marren 2022.

 

Aldus vastgesteld op 7 juni 2022.

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

de secretaris de burgemeester

D. Cazemier F. Veenstra

Naar boven