Eerste wijziging Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2020

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12-04-2022;

 

gehoord het advies van de Ronde d.d. 17-05-2022;

 

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

 • 1.

  Vast te stellen de eerste wijziging van de Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2020.

Artikel 1 Wijzigingen

De Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In artikel 19. Verantwoording subsidies vanaf € 50.000 wordt ‘tot € 150.000’ toegevoegd;

 • 2.

  In artikel 19, lid 1 wordt aan de zin ‘Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 50.000, …’ toegevoegd ‘en minder dan € 150.000’;

 • 3.

  Artikel 19, lid 2.c ‘een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop’ vervalt;

 • 4.

  In artikel 19, lid 2.d wordt ‘controleverklaring opgesteld door een onafhankelijke accountant’ vervangen door: ‘of een samenstellingsverklaring’. Tevens wordt dit lid vernummerd naar artikel 19, lid 2.c;

 • 5.

  Er wordt een nieuw artikel 20 ingevoegd, onder vernummering van de daaropvolgende artikelen. Dit nieuwe artikel 20 komt te luiden:

  Artikel 20. Verantwoording subsidies vanaf € 150.000

  • 1.

   Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 150.000, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college:

   • a.

    bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten;

   • b.

    bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk vóór 1 juni in het jaar na afloop van het kalenderjaar, respectievelijk 5 maanden na het subsidietijdvak, waarvoor de subsidie is verleend.

  • 2.

   De aanvraag tot vaststelling bevat:

   • a.

    een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

   • b.

    een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

   • c.

    een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

   • d.

    een controleverklaring opgesteld door een onafhankelijke accountant.

  • 3.

   Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overlegd.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2020.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Eerste wijziging Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2020.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 31-05-2022,

de raad voornoemd,

de griffier,

M.C.J.P. van Oosterwijk

de voorzitter,

J.G.P. Vermue

Naar boven