Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;

 

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de archivaris Regionaal Centrum Eindhoven d.d. 23 maart 2022;

 

besluiten:

 

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van gedigitaliseerde bouwvergunningen, te weten: Batch 01 bouwvergunningen t/m 1996.

 

Artikel 1  

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de derde kolom.

 

Inventarisnummers:

Beperkingsduur

Beperkt openbaar tot:

Inventarisnummer 1046 binnen de collectie 10900.

75 jaar

2072

Inventarisnummer 736 binnen de collectie 10697.

75 jaar

2045

Inventarisnummer 526 binnen de collectie 10703.

75 jaar

2055

Inventarisnummer 582 binnen de collectie 11040.

75 jaar

2072

 

Artikel 2  

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is tot de datum van volledige openbaarheid, voor personen die niet werkzaam zijn voor of in opdracht van de gemeente Reusel-De Mierden uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de archivaris van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, die aan eventuele toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3  

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is tot de datum van volledige openbaarheid, voor personen die niet werkzaam zijn voor of in opdracht van de gemeente Reusel- De Mierden uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de archivaris van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, die aan eventuele toestemming voorwaarden kan verbinden.

 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de Verklaring van Overbrenging van batch 01 gedigitaliseerde bouwvergunningen.

 

 

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 31 mei 2022.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

Mr. R.P.B.M. Brekelmans

secretaris

Mw. A.J.M.H. van de Ven

burgemeester

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrif in te dienen bij de desbetreffende bezwaarinstantie. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het besluit is geplaatst.

 

Toelichting

Het inventarisnummer genoemd in artikel 1 betreft gedigitaliseerde bouwvergunningdossiers. De bouwvergunningdossiers bevatten persoonsgegevens: namen en bijhorende adresgegevens. In het kader van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen is gekozen voor de maximale beperkingsduur van 75 jaar. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is namelijk niet meer relevant indien een betrokkene overleden is, wat wordt aangenomen dat na 75 jaar het geval zal zijn.

Naar boven