Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Gasthuisstraat 16 en 16A in Oirschot, verbouwen en splitsen van een woning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

Gasthuisstraat 16 en 16A in Oirschot

Omschrijving:

verbouwen en splitsen van een woning

Besluitdatum:

19 januari 2022

Zaaknummer:

OIR-2021-0865

Onderdelen:

  • Bouwen

  • Inrit/Uitweg

Procedure:

Regulier

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 20 januari 2022 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0499-583333). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.

Naar boven