Vastgestelde wijzigingsplannen Badhoevedorp Centrum Oost en Badhoevedorp Centrum West

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat, bij besluit van 10 mei 2022, de wijzigingsplannen ‘Badhoevedorp Centrum Oost’ en ‘Badhoevedorp Centrum West’ gewijzigd zijn vastgesteld. De plannen hebben de planidentificatie NL.IMRO.0394.WPGbadbadhcentrumo-C001 respectievelijk NL.IMRO.0394.WPGbadbadhcentrumw-C001 en zijn conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.

Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat ten behoeve van de ontwikkeling van woningen in beide plangebieden op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden zijn vastgesteld.

De plannen

Met de wijzigingsplannen Badhoevedorp Centrum Oost en Badhoevedorp Centrum West, gebaseerd op de wijzigingsbevoegdheid die in artikel 46.1 van de regels van het bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost is opgenomen, wordt voorzien in een herontwikkeling van twee delen van het centrumgebied van Badhoevedorp. De wijzigingsplannen bieden een actueel planologisch juridisch kader voor de ontwikkeling van maximaal 72 woningen in totaal (30 in het oostelijk deel, 42 in het westelijk deel) in het centrum van Badhoevedorp.

Inzien 

Het vaststellingsbesluit en de wijzigingsplannen (verbeelding, regels, toelichting) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro 

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het gemeentekantoor, Taurusavenue 100 te Hoofddorp. Op afspraak zijn deze dagelijks in te zien van 9-17 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

De terinzageligging begint op 13 juni 2022 en duurt zes weken.

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Omdat beide wijzigingsplannen de bouw van meer dan elf woningen mogelijk maken, is op het vaststellingsbesluit de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en dat na afloop van de beroepstermijn het beroepschrift niet meer kan worden aangevuld.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van de wijzigingsplannen treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzageligging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven