Ontwerpwijzigingsplan Harlingen – William Boothstraat 2c en 4

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 24 januari 2022 gedurende zes weken voor iedereen het ontwerpwijzigingsplan Harlingen – William Boothstraat 2c en 4 ter inzage ligt.

Wat regelt het wijzigingsplan?

Ter plaatse van William Boothstraat 2c en 4 is het bestemmingsplan ‘Binnenstad en Veerhavengebied’ van toepassing. In de regels van dit plan is een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen, die bepaalt dat het college van Burgemeester en wethouders de bestemming ‘dienstverlening’ kunnen wijzigen in ‘wonen’. Om de bestemming om te kunnen zetten, is dit wijzigingsplan benodigd.

Waar ter inzage?

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 24 januari 2022 ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de huidige corona maatregelen is het gebouw gesloten en kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0517.

De planstukken kunnen verder bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Hoe Reageren?

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (t/m 6 maart 2022) over het ontwerpwijzigingsplan mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.

Naar boven