Omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan), herbouw schuur en wijzigen toegangsweg Schapenweg 40 te Zeddam

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in afwijking van de regels van het geldende bestemmingsplan “Ettemastraat 21 in Zeddam”, een omgevingsvergunning hebben verleend voor herbouwen van een schuur en het wijzigen van de toegangsweg op de locatie Schapenweg 40 te Zeddam.

De verleende omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

- Bouwen;

- Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan);

De verleende omgevingsvergunning is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning zoals deze eerder ter inzage heeft gelegen.

De omgevingsvergunning en de hiervan onderdeel uitmakende stukken (waaronder de aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende stukken, en de door de gemeenteraad afgegeven verklaring van geen bedenkingen met bijlagen) zijn gedurende 6 weken te raadplegen bij de receptie van het gemeentehuis, locatie Didam, Bergvredestraat 10. Voor het inzien van de stukken wordt geadviseerd een afspraak te maken. De stukken zijn tevens te raadplegen via www.montferland.info. Het besluit wordt tevens gepubliceerd op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl)

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent de ontwerp omgevingsvergunning naar voren hebben gebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tegen de verleende omgevingsvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag van verzending van de omgevingsvergunning (7 juni 2022). De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schort de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Didam, 9 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Montferland

Naar boven