VERKEERSBESLUIT Dalenoord (ROTTERDAM)

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

 

Overwegende,

 

 

 

dat de Dalenoord gelegen is in het gebied IJsselmonde te Rotterdam;

dat geconstateerd is dat er een zeer hoge parkeerdruk aanwezig is;

dat er hierdoor wordt geparkeerd op het trottoir en er overlast voor voetgangers ontstaat;

dat het wenselijk is om deze overlast te verminderen en de parkeerdruk te beperken;

dat door het deels toestaan van parkeren op het trottoir het mogelijk wordt om de parkeerdruk te verlagen en overlast voor voetgangers te verminderen;

dat het mogelijk is om deels parkeren op het trottoir in te stellen op de Dalenoord aan de oneven kant ter hoogte van nummers 25-35 en ter hoogte van nummers 69-119;

dat bovenstaande verkeersmaatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven.

dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, 460, of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij de Politie, eenheid Rotterdam, te kennen heeft gegeven akkoord te zijn met de voorgestelde verkeersmaatregelen.

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

 

BESLUIT:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Tot het instellen van een parkeergelegenheid voor auto’s door gedeeltelijk op het trottoir te parkeren ter hoogte van Dalenoord nummers 25-35 en ter hoogte van nummers 69-119, middels

  • het plaatsen van zeven borden E08-1 (parkeergelegenheid voor auto's door

  • gedeeltelijk op het trottoir te parkeren), drie borden OB502 (pijl links en rechts), twee borden OB501-L (pijl links) en twee borden OB501-R (pijl rechts) als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op het trottoir ter hoogte van Dalenoord nummers 25-35 en ter hoogte van nummers 69-119.

  •  

Te bepalen dat de verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform bijgevoegd bordenplan.

 

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Dit besluit wordt zowel in het Gemeenteblad als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

 

Rotterdam, 30 november 2021

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit,

M.A. van Kruiningen 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, maar te worden ingediend bij de:

Algemene Bezwaarschriftencommissie

Postbus 1011

3000 BA Rotterdam

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Indien een bezwaar, als hiervoor bedoeld, is ingediend kan tegen betaling van de griffie-rechten een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden bij de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

 

 

Naar boven