Besluitenlijst college 31 mei 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 31 mei 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Ontwerpbestemmingsplan Kerkhovensestraat-Sprendlingenstraat

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Kerkhovensestraat-Sprendlingenstraat, dat voorziet in de realisatie van twee woon-werk kavels aan de Sprendlingenstraat en twee kavels voor bedrijvigheid met bedrijfswoning aan de Kerkhovensestraat in Oisterwijk. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd.

Definitieve beschikking omgevingsvergunning gedeeltelijke sloop Haarendael

Het college heeft besloten om een definitieve beschikking omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen van het pand gelegen op de locatie Haarendael in Haaren af te geven met een aanvullende voorwaarde op advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het gaat hierbij om het zogenaamde u-gebouw, dat onderdeel is van het rijksmonument grootseminarie Haarendael (gebouwd tussen 1836-1839). Vanaf 10 juni 2022 start een termijn van 6 weken waarin een beroep kan worden ingediend.

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Landgoed ‘t Lot

Het college heeft besloten om de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan “Landgoed ’t Lot” ten behoeve van het realiseren van twee woonfuncties binnen de hoofdwoning met een minimale inhoudsmaat van 750 m3 ter inzage te leggen voor zienswijzen. De gemeenteraad wordt hierover met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

 

Collegevoorstel Subsidieverlening Art in Oisterwijk

Het college heeft besloten om Art in Oisterwijk subsidie te verlenen op grond van hun subsidieaanvraag.

Naar boven