Ontwerpbestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht

Het ontwerpbestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder met ingang van 9 juni tot en met 20 juli 2022 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt op:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).

Het bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht betreft een postzegelbestemmingsplan voor kleinschalige herontwikkeling op de betreffende locatie. Binnen de ontwikkellocatie Steenzicht worden 48 eengezinswoningen gesloopt. Uitgangspunt is op deze locatie tussen de 215 en 230 appartementen in diverse woningtypes en segmenten te combineren in 2 halfopen stedelijke bouwblokken met groene, collectieve binnenterreinen met een hoge kwaliteit. De twee flats op de ontwikkellocatie Ruimzicht worden getransformeerd. De 66 bestaande appartementen worden heringedeeld tot circa 81 nieuwe appartementen. Op het binnenterrein op de begane grond wordt, gefaseerd, extra bedrijfsruimte ontwikkeld ten behoeve van de kleinschalige maakindustrie, bewegen en ontmoeten.

Het doel van bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht is de hierboven geschetste ontwikkelingen mogelijk te maken.

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt

hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 06-10411742. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Voor dit bestemmingsplan wordt op woensdag 22 juni 2022 van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst gehouden in het Staedion Wijkkantoor, Het Zicht 32 te Den Haag.

Naar boven