Verkeersbesluit instellen gewijzigd fietspad, Lantaarnstede Noordstedeweg te Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

 

Gelet op:

 • artikel 15 lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994 in gevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 2 WVW 1994;

 • artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef politie;

 

Overwegende dat:

 • ingevolge de ‘Mandaatregeling Nieuwegein’ het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van het Openbaar Domein;

 • op grond van de WVW 1994, hoofdstuk 2, de bevoegdheid bestaat om maatregelen te treffen omtrent het wijzigen van de inrichting van de weg of tot het verwijderen van voor voorzieningen ter regeling van het verkeer;

 • Tijdens de 3 à 3,5 jarige bouwperiode van de Doorslagzone valt het voet- en fietspad (het ‘Brugpad’) in de hijszone en daar mogen tijdens de bouw geen voetgangers en/of fietsers zijn. Als gevolg daarvan kan het voet- en fietspad (het ‘Brugpad’) langs de Doorslag tijdelijk niet gebruikt worden;

 • Om de bereikbaarheid van de Fietsenstalling ’De Fietspomp’ tijdens de bouwperiode van de Doorslagzone zolang als mogelijk bereikbaar te houden, moet het fietspad tijdens deze bouw periode langs de Lantaarnstede iets gewijzigd worden;

 • Tijdens de bouwperiode van de Doorslagzone een gedeelte van het huidige fietspad binnen het bouwterrein valt en daardoor niet te gebruiken is;

 • De bereikbaarheid van de fietsenstalling ‘De Fietspomp’ buiten een periode van maximaal 6 maanden toch te gebruiken is.

 • De in-/uitrit voor het bouwverkeer naast het fietspad wordt aangelegd tijdens de 3 à 3,5 jarige bouwperiode van de Doorslagzone.

 • Uitgangspunt is ook dat in de overeenkomst wordt meegenomen dat het bouwverkeer buiten de spits aanrijdt tussen 7u en 8u en tussen 12u en 14u aanrijdt, zodat de spits wordt gemeden. Het maximaal aantal vrachtwagens is 20 op een dag.

 • Exceptioneel transport wordt de bouw op begeleid door verkeersregelaars

 • Hierdoor de bereikbaarheid van de fietsenstalling grotendeels gewaarborgd blijft.

 • onderstaande verkeersmaatregel, gelet op artikel 2 van de WVW 1994, strekt tot:

  * het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  * het beschermen van de gebruikers en passagiers;

  * het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  * het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • bedoelde weggedeelte gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Nieuwegein en in beheer en onderhoud is bij deze gemeente;

 • overleg is gepleegd met de verkeersspecialist van de regionale eenheid Midden Nederland, cluster West Utrecht;

 • deze verkeersspecialist heeft namens de korpschef van het regionale politiekorps Midden Nederland, District West, negatief geadviseerd op onderstaande verkeersmaatregel;

 • De verkeersspecialist aangeeft dat ze het advies geven om alle vrachtwagens het bouwterrein op te laten rijden met verkeersregelaars, er last is van ‘dodehoek’ problematiek en stremming kan plaatsvinden, door bouwverkeer dat de bouwplaats niet op kan;

 • Door vrachtwagens ‘just in time’ naar het bouwterrein te laten rijden en alleen gedurende venstertijden, samen met een schuifpoort en een portier, moet er voor zorgen dat vrachtwagens gelijk de bouwplaats op kunnen;

 • ‘Dodehoek’ problematiek is waar vrachtwagenchauffeurs dagelijks met me te maken hebben, door venstertijden zorgvuldig te kiezen, wordt voorkomen dat vrachtwagens op drukke tijden de bouwplaats op moeten rijden en tussentijds moeten wachten ander verkeer;

 

Besluit:

Het instellen van een gewijzigd fietspad in twee richtingen langs de Lantaarnstede. Het instellen van een inrit voor bouwverkeer, zodat het duidelijk is dat deze alleen voor bouwverkeer is.

 

Dit aan te duiden door een gewijzigde positie van het verkeersbord G11 verplicht fietspad. De aanwezigheid van een bouwinrit, dit aan te duiden met verkeersborden A01-30 Maximum snelheid 30 km/h en A02-30 Einde maximum snelheid 30 km/h. Een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening BP-30-25 - BPI.

Rechtsmiddelenclausule

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval het volgende bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaar.

 

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

 

Aldus vastgesteld op 7 juni 2022.

 

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

mevrouw R. Pol

hoofd Openbaar Domein

Naar boven