Aawijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

De burgemeester van Waddinxveen,

 

Overwegende

 • -

  dat de aanpak van High Impact Crimes en met name woninginbraken in Waddinxveen een speerpunt is;

 • -

  dat het bestrijden van heling daarvan een onderdeel uitmaakt;

 • -

  dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • -

  dat artikel 2:67 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Waddinxveen (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • -

  dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • -

  dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitale Opkopers Register (DOR);

 • -

  dat het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister), zodat handelaren daarin aantekening moeten houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

Gelet op artikel 2:67 APV gemeente Waddinxveen, artikel 437 lid 1 Wetboek van Strafrecht en artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437 eerste lid, Wetboek van Strafrecht;

BESLUIT:

 • 1.

  Het Digitale Opkopers Register aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67 lid 1 Algemene plaatselijke verordening gemeente Waddinxveen;

 • 2.

  Dat de registratie in het DOR verplicht wordt gesteld voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen;

 • 3.

  Dat het voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden;

 • 2.

  Dat vrijstelling voor het DOR wordt verleend aan de opkopers van tweedehands gekentekende voertuigen;

 • 3.

  Dat het RDW-kentekenregister wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van tweedehands gekentekende voertuigen;

 • 4.

  Dat deze aanwijzing de dag na bekendmaking in werking treedt.

Waddinxveen, 17 mei 2022

De burgemeester van Waddinxveen,

Dhr. E.J. Nieuwenhuis

Naar boven