BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER

(ontwerpbesluit betreffende plan Cannenburgerpark)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:  

 

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om de realisatie van 32 woningen aan de Herenweg 115/Cannenburgerstraat 5-7 mogelijk te maken. Ten gevolge van het wegverkeer op de Herenweg zullen 5 appartementen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voor deze appartementen in ontwerp hogere waarden vast gesteld.

 

Correctie

De terinzagelegging van dit ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder was al eerder gepubliceerd op 2 maart 2022. Dit ging tegelijk met de stukken van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het plan Cannenburgerpark. Helaas was per abuis het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder niet toegevoegd aan de gepubliceerde stukken. Met deze publicatie wordt dit hersteld.

 

Stukken ter inzage

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 9 juni 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Voor het inzien van het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of de stukken inzien bij de balie van het gemeentehuis.

Ter informatie zijn de samenhangende stukken van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het plan Cannenburgerpark (NL.IMRO.1696.OV02Cnburgpark2022-on01) nog altijd digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op Cannenburgerweg 3 te Ankeveen.

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Degene, die haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

 

Naar boven