Gemeente Maastricht, bekendmaking tervisielegging voorbereidingsbesluit (flits)bezorgdiensten vanuit darkstores alsmede dark kitchens.

 

Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 31 mei 2022 heeft besloten te verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het hele grondgebied van de gemeente Maastricht zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende bijlage en vervat in het bestand ‘NL.IMRO.0935.vbFlitsbezorgers-vg01’

Begrenzing en korte inhoud

Een voorbereidingsbesluit wordt genomen om te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen in een gebied plaatsvinden. Er wordt een voorbereidingsbescherming beoogd. Tijdens de werkingsduur van dit voorbereidingsbesluit is het verboden om het feitelijke gebruik van gronden en bouwwerken binnen de op de verbeelding aangegeven plangrens, te wijzigen naar vormen van bedrijfsvoering die te kwalificeren zijn als zogenoemde (flits)bezorgdiensten vanuit darkstores alsmede dark kitchens.

In het voorbereidingsbesluit is uitgebreid omschreven wat onder (flits)bezorgdiensen, darkstores en dark kitchens wordt verstaan. Kort samengevat komt het op het volgende neer:

(Flits)bezorgdiensten distribueren en leveren via het internet bestelde goederen vanuit een voor de consument niet of beperkt toegankelijk ruimte/magazijn (darkstore) of via het internet bestelde foodproducten die zijn bereid in bedrijfs- of woonruimte (dark kitchen) aan klanten op een andere locatie.

Afwijkingsbevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan onder nadere voorwaarden door middel van een omgevingsvergunning afwijken van dit verbod.

Inzien

Met ingang van 1 juni 2022 liggen het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende bijlagen gedurende de werkingsduur van het voorbereidingsbesluit ter inzage aan het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, Maastricht.

Het voorbereidingsbesluit is tevens te raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.0935. vbFlitsbezorgers-vg01

Bent u niet in de gelegenheid om het plan digitaal in te zien of heeft u hulp nodig? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. Dat kan digitaal via https://gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/inzage-bestemmingsplan of telefonisch (0)43 14 043 (vanuit het buitenland 31 43 350 4040).

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking de dag nadat het bekend is gemaakt. Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Maastricht, 1 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Maastricht,

De secretaris, De Burgemeester,

 

Naar boven