Subsidieregeling wasbare luiers 2022 gemeente Aalten

De raad van de gemeente Aalten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 maart 2022;

gelet op de artikel 160 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de Subsidieregeling wasbare luiers 2022 gemeente Aalten.

 

Hierbij is gekeken naar het volgende.

De gemeente Aalten wil jonge ouders stimuleren om te kiezen voor wasbare luiers, als een duurzaam alternatief voor wegwerpluiers. Wasbare luiers zijn niet alleen duurzamer dan wegwerpluiers, maar de gebruikers besparen er ook afvalkosten mee.

Hoewel wasbare luiers over de hele luiertijd van een kind gerekend goedkoper zijn dan wegwerpluiers, is de aanschaf van een pakket wasbare luiers ineens, behoorlijk hoog. Die hoge startkosten zullen voor veel mensen een te hoge drempel zijn.

Een tegemoetkoming in die kosten kan ouders overhalen om toch voor wasbare luiers te kiezen. Of om het eens uit te gaan proberen. Een stimulans om wasbare luiers te laten gebruiken past heel goed in het gemeentelijk beleid voor een duurzamere samenleving.

Deze regeling is bedoeld voor ouders met een kind in de leeftijd tot 2 jaar, die wasbare luiers willen gaan gebruiken of uitproberen.

Artikel 1. Definities

In deze regeling hebben de volgende termen de betekenis die erachter vermeld staat.

Wasbare luier: Elke luier (van de klassieke vouw- of strikluier tot de inlegluier met overbroekje) die herhaaldelijk gebruikt kan worden. Dit wil zeggen dat deze luier na gebruik niet weggegooid maar gewassen en hergebruikt wordt.

Pakket wasbare luiers: Een pakket van meerdere nog niet eerder gebruikte wasbare luiers voor kinderen. Dit kan ook een proefpakket of probeerpakket zijn, om meerdere soorten wasbare luiers te testen om daarna een gerichte keuze te kunnen maken. Of het is een pakket van wasbare luiers speciaal samengesteld voor de eerste weken van een pasgeboren kind.

Waardebon: De waardebon, uitgereikt door de gemeente Aalten bij aangifte van de geboorte van een kind. Deze waardebon kan met een aankoopbewijs van een proefpakket of een probeerpakket wasbare luiers ingewisseld worden voor maximaal het geldbedrag dat op deze waardebon vermeld staat.

Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied

 • 1.

  Voor de subsidie komen in aanmerking:

  • a.

   De aankoop of huur van een pakket wasbare luiers bij een bedrijf dat daarvoor een gespecificeerde factuur opmaakt.

  • b.

   Personen ingeschreven in de gemeente Aalten die een kind hebben in de leeftijd van 0 tot 2 jaar.

  • c.

   Personen ingeschreven in de gemeente Aalten die (pleeg)zorg hebben over een kind in de leeftijd van 0 tot 2 jaar.

2. Niet voor de subsidie komt in aanmerking het uitlenen of huren van wasbare luiers tussen particulieren.

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1.

  De gemeente Aalten verleent de subsidies onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het kind waarvoor wasbare luiers worden gebruikt is op het moment van de aanvraag jonger dan 2 jaar.

  • b.

   De subsidie kan per kind gestapeld worden, dat betekent dat de beschikbare subsidie vaker dan eenmaal kan worden aangevraagd, onder voorwaarde dat 1 keer gebruikgemaakt kan worden van de waardebon.

  • c.

   Bij de huur van wasbare luiers geldt een minimale huurperiode van 4 weken.

  • d.

   De factuurdatum mag op het moment van indienen niet ouder zijn dan 1 januari 2022 en niet ouder zijn dan 6 maanden.

  • e.

   De factuur moet op naam en/of adres van de aanvrager staan met vermelding van de prijs en (bij huur), de huurperiode.

  • f.

   De gemeente Aalten stelt per kalenderjaar maximaal € 15.000,- aan subsidie beschikbaar.

Artikel 4. Subsidiebedrag aankoop wasbare luiers

De subsidie bedraagt voor een pakket wasbare luiers de helft van de aankoopprijs, met een maximum van € 200,- per kind. Mogelijke verzendkosten vallen hier niet onder. Een mogelijk ontvangen subsidiebedrag voor de waardebon heeft invloed op het maximum van € 200,-.

Artikel 5. Subsidiebedrag huur wasbare luiers

De subsidie bedraagt voor een pakket wasbare luiers de helft van de huurprijs, met een maximum van € 100,- per kind. Een mogelijke waarborgsom of verzendkosten vallen hier niet onder. Een mogelijk ontvangen subsidiebedrag voor de waardebon heeft invloed op het maximum van € 100,-.

Artikel 6. Subsidiebedrag een combinatie van huur en aankoop wasbare luiers

 • 1.

  Als er wasbare luiers worden gekocht nadat voor hetzelfde kind een subsidiebedrag is ontvangen voor de huur van wasbare luiers, bedraagt de subsidie voor een gekochte pakket wasbare luiers de helft van de aanschafprijs met een maximum van € 200,-. Hierop wordt het al ontvangen subsidiebedrag voor eerdere aanschaf van wasbare luiers (huur of koop) in mindering is gebracht. Een mogelijk eerder ontvangen subsidiebedrag in verband met het inwisselen van de waardebon wordt niet in mindering gebracht op dit maximumbedrag.

 • 2.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor het huren van wasbare luiers nadat voor hetzelfde kind een subsidiebedrag is ontvangen voor de aankoop van wasbare luiers. Deze regel geldt niet als het eerder ontvangen subsidiebedrag ontvangen is tegen inwisselen van de waardebon.

Artikel 7. Aanvraagprocedure

De aanvraag

 • a.

  De subsidie - of het bedrag van de waardebon - kan alleen worden aangevraagd met het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Dit formulier staat op de website van de gemeente Aalten. Het formulier kan op verzoek ook door de gemeente worden verstrekt.

 • b.

  Het aanvraagformulier wordt samen met de factuur van het kooppakket wasbare luiers of met het huurpakket wasbare luiers ingediend.

 • c.

  Een aanvraag voor subsidie die volledig is ingevuld en ondertekend, wordt behandeld op volgorde van indiening, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen. Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag krijgt de aanvrager een ontvangstmelding.

 • d.

  De aanvraag wordt in behandeling genomen als voldaan is aan artikel 2 en

  • het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend, en

  • de factuur of ander betaalbewijs van het kooppakket wasbare luiers of van het huurpakket wasbare luiers aanwezig is met daarbij vermeld alle vereiste informatie.

De gemeente Aalten beoordeelt de aanvraag en gaat na of voldaan is aan de voorwaarden van artikel 3 en de aanvraagprocedure zoals beschreven in dit reglement.

Beslissing op de aanvraag

 • a.

  Het college van burgemeester en wethouders neemt een beslissing op de aanvraag.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidies gebeurt zo spoedig mogelijk na een positieve beslissing op de aanvraag, door overschrijving op de bankrekening die op het aanvraagformulier is vermeld.

Artikel 8. Sancties

In geval van fraude of valse verklaringen door of namens de aanvrager, kan gemeente Aalten besluiten om:

 • a.

  de toekenning van de subsidie te schorsen;

 • b.

  in de toekomst geen subsidies meer te verlenen aan de aanvrager en

 • c.

  het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer artikelen van deze regeling niet toepassen of ervan afwijken, wanneer het wel toepassen ervan onredelijk is.

Artikel 10. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juni 2022 en eindigt op 31 december 2026.

Op deze subsidieregeling zijn de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Aalten 2015 niet van toepassing.

Deze regeling kan aangehaald worden als “Subsidieregeling wasbare luiers gemeente Aalten 2022”

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalten, gehouden op 31 mei 2022

De griffier,

M.A.J.B. Fiering,

De burgemeester,

mr. A.B. Stapelkamp

Naar boven