VERKEERSBESLUIT Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Oosterhavenstraat te Enkhuizen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enkhuizen:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit :

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overwegende,

• Dat een inwoner een aanvraag heeft gedaan voor een toewijzing van een individuele gehandicaptenparkeerplaats.

• Dat aanvra(a)g(st)er zeer slecht ter been is.

• Dat de parkeerbezetting in de directe woonomgeving zeer hoog is.

• Dat aanvra(a)g(st)er de grote afstanden tot een vrije parkeerplaats als gevolg van die hoge parkeerdruk, moeilijk kan overbruggen.

• Dat de aanvra(a)g(st)er in bezit is van een auto.

• Dat aanvra(a)g(st)er in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart).

• Dat het in verband met voorgaande overwegingen wenselijk is om een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen in de nabijheid van de woning van aanvra(a)g(st)er, op de parkeerstrook tegenover de woning aan Oosterhavenstraat 47 te Enkhuizen. Conform bijgevoegde situatieschets.

• Dat dit mogelijk is door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, welke aanduidt: een parkeerplaats voor een motor- of invalidenvoertuig, die door of ten behoeve van het vervoer van invaliden wordt gebruikt en tevens een parkeerverbod voor andere voertuigen aangeeft.

• Dat de gehandicaptenparkeerplaats voor aanvra(a)g(st)er gereserveerd kan worden door aanbrengen van wegmarkering en een onderbord te plaatsen met daarop het kenteken van het voertuig waarvoor de parkeerplaats is bedoeld. Conform bijgevoegde situatieschets.

• Dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag liggen: het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

• Dat dit besluit in overeenstemming is met de notitie beleidsregels gehandicaptenparkeren.

• Dat overleg heeft plaatsgevonden met de vervanger van de korpschef van het regionaal politiekorps als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en dat deze positief heeft geadviseerd.

• Gelet op het bepaalde terzake in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en Burgerlijk Wetboek.

 

b e s l u i t :

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

• Een gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerstrook gelegen tegenover de woning aan Oosterhavenstraat 47 te Enkhuizen door aanbrengen van wegmarkering en plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en deze te voorzien van een onderbord met het kenteken horende bij het betreffende voertuig. Conform bijgevoegde situatieschets.

• De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken te publiceren op de gemeentelijke voorlichtingspagina van het weekblad De Drom.

 

Enkhuizen, 3 juni 2022

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Enkhuizen

namens dezen,

 

R.I.M. Kok, advieseur Verkeer

Bezwaarmogelijkheden

U heeft de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending daarvan een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen in te dienen, Postbus 11, 1600 AA ENKHUIZEN. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Ook is het mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen met behulp van uw digiD. Ga daarvoor naar onze website,https://www.enkhuizen.nl/bezwaar-en-beroep Als u bezwaar heeft ingediend is het, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat

vereist, eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. U bent in dat geval griffierecht verschuldigd. De rechtbank informeert u hierover.

Naar boven