Wijziging publicatie deelplafond VPdelta+: Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie voor Kansen voor West

 

 

 

Deze publicatie betreft een wijziging van bovenstaande deelplafondopenstelling, zoals laatst gepubliceerd in de Staatscourant 2021-456750. De wijziging heeft betrekking op de uitbreiding van het budget van de regeling van €800.000 naar €1.100.000. De eerdere publicaties komen met deze publicatie te vervallen en worden vervangen door deze publicatie.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma West Nederland 2014-2020, gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Awb en de artikelen 5.2.2 , 5.2.5 en 5.2.7 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies, maakt binnen de totaal voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFRO 2014 – 2020 West-Nederland voor projecten beschikbare EFRO-bijdrage van € 262.144.775 het volgende (deel)subsidieplafond bekend:

Prioritaire as 6 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Bevorderen van crisisherstel in de context van de COVID-19 pandemie en het voorbereiden van een groen, digitaal en weerbaar herstel van de economie

 

 • 1.

  Voor prioritaire as 6 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Bevorderen van crisisherstel in de context van de COVID-19 pandemie en het voorbereiden van een groen, digitaal en weerbaar herstel van de economie wordt een bedrag van € 1.100.000,00 beschikbaar gesteld, bedoeld voor projecten passend binnen de doelstellingen van prioritaire as 6 en het vigerende regionale beleid van Zuid-Holland.

Dit deelplafond is een afgeleide van het komen tot een economisch evenwichtig programma.

Voor aanvragen die worden ingediend onder het plafond, als bedoeld onder 1, gelden de volgende voorwaarden:

 • A.

  Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van maandag 11 oktober 2021, vanaf 10.00 uur.

 • B.

  De beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bedoeld voor aanvragen die gericht zijn op de ontwikkeling van klimaatadaptieve innovaties in de gebouwde omgeving, passend binnen het programma “VPdelta+: Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie”, en die voldoen aan de voorwaarden gesteld in deze openstelling.

 • C.

  In afwijking van artikel 1.5, eerste lid van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland, versie 3 bedraagt de subsidie niet maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten, maar maximaal 100% voor ontwikkelingsvouchers, en maximaal 100% voor opschalingsvouchers;

 • D.

  Subsidies worden verdeeld op volgorde van ontvangst van complete aanvragen en op basis van beoordeling van de aanvraag, met inachtneming van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en in afwijking, dan wel aanvulling op de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland, versie 3, de navolgende bepalingen omtrent de wijze van verdeling:

  • i

   Eerst wordt beoordeeld of de binnengekomen aanvragen compleet zijn. Indien de aanvraag niet compleet is, dan wordt de aanvrager daarvan in kennis gesteld en wordt hem een termijn geboden om dit gebrek te herstellen. Met betrekking tot de verdeling geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de complete aanvraag binnenkomt. De onderlinge rangschikking van complete aanvragen die op één dag door de Managementautoriteit zijn ontvangen, wordt vastgesteld door middel van loting.

  • ii

   Op volgorde van deze aldus vastgestelde rangschikking worden de aanvragen vervolgens beoordeeld. In afwijking van artikel 2.1 eerste lid, van Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland versie 3, vindt beoordeling niet plaats op basis van de aldaar genoemde beoordelingscriteria. Beoordeling vindt plaats op basis van de criteria genoemd onder 6 van de “Openstelling VPdelta+: Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie”.

  • iii

   In afwijking van artikel 2.1 lid 3, van Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland versie 3, wordt geen advies bij de deskundigencommissie ingewonnen, maar worden aanvragen door een apart samengestelde beoordelingsgroep op inhoud beoordeeld.

  • iv

   Indien de beoordeling van een aanvraag leidt tot een subsidieweigering, wordt de eerstvolgende subsidieaanvraag in behandeling genomen.

  • v

   De subsidieaanvraag, waarvoor geldt dat integrale inwilliging daarvan zou leiden tot overschrijding van het desbetreffende plafond, kan gedeeltelijk worden ingewilligd en wel tot het bedrag dat onder het desbetreffende subsidieplafond nog maximaal beschikbaar is, tenzij van de Managementautoriteit in redelijkheid niet gevergd kan worden dat daartoe wordt overgegaan. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als het resterende bedrag zo beperkt is dat niet verwacht kan worden dat de aanvrager zijn project met die middelen kan uitvoeren. De Managementautoriteit treedt daarover in overleg met de subsidieaanvrager. Indien de subsidieaanvraag wordt ingewilligd, wordt de subsidie verleend onder de opschortende voorwaarde dat de desbetreffende subsidieaanvrager genoegzaam aantoont dat de activiteit ook met de lager verleende subsidie kan worden verricht. Daartoe zal de Managementautoriteit pas overgaan op het moment dat in redelijkheid kan worden verwacht dat de subsidieaanvrager daartoe in staat zal zijn.

  • vi

   Volgend de mogelijkheid van artikel 5.2.5 lid 3 van Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies worden projecten niet afgewezen op grond van het criterium van een minimaal bedrag van € 200.000 aan totaal subsidiabele kosten voor zover het aanvragen van het MKB betreft.

 • E

  Aanvullende bepalingen verbonden voor het betreffende deelplafond zijn opgenomen in Annex 1.

Toelichting:

Op 29 januari 2021 is het totale EFRO-subsidieplafond (inclusief REACT-EU) voor de uitvoering van projecten in het kader van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland ad. € 262.144.775 bekend gemaakt. Daarbij is aangegeven dat deelplafonds gefaseerd vastgesteld, opengesteld en bekend gemaakt worden. Het onderhavige besluit heeft betrekking op een dergelijk deelplafond.

Bijzondere eisen per subsidieplafond

In Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland is bepaald dat de Managementautoriteit gelijktijdig met het vaststellen en bekend maken van een subsidieplafond kan bepalen dat, van hetgeen in de Beleidsregel is opgenomen, wordt afgeweken en/of dat er voor aanvragen die worden ingediend onder het desbetreffende subsidieplafond aanvullende eisen gelden. Dat is in het onderhavige besluit gebeurd, en in de annex verder uitgewerkt.

Annex 1: aanvullende bepalingen openstelling “VPdelta+: Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie”

Met de volgende punten in overweging genomen, is voor het bedrijfsleven en andere organisaties dit deelplafond geopend, waarmee wordt gestimuleerd dat het bedrijfsleven innovaties ontwikkelt die bijdragen aan het genoemde innovatieprogramma en daarbij gebruik willen maken van de expertise en faciliteiten van VPdelta+, bestaand uit de uitvoeringspartners Technische Universiteit Delft (TU Delft) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE)

 • -

  De doelstelling van de regeling is om innovaties op het gebied van klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving door te ontwikkelen en op te schalen. Daarbij gaat het om innovaties op het gebied van wateroverlast, droogte en hittestress. Niet alleen om de economische groei te bevorderen en meer bedrijvigheid te genereren, maar ook om concrete innovaties te implementeren om de klimaatuitdagingen aan te gaan in Zuid-Holland, de rest van Nederland en wereldwijd.

 • -

  De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een veerkrachtige, innovatieve en klimaatbestendige regio en om een leidende positie op dit onderwerp in te nemen. Ter versnelling van de transitie naar een klimaatadaptieve regio ondersteunt de provincie daarom ook het VPdelta+ programma om daarmee sneller nieuwe klimaatadaptatie oplossingen te kunnen realiseren in de praktijk.

 • -

  Het VPdelta+ programma staat onder leiderschap van de TU Delft waarin verschillende publieke en private partners bij zijn aangesloten. Het samenwerkingsverband bestaat uit de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Dordrecht, de Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, en Schieland en de Krimpenerwaard, drinkwaterbedrijf Dunea en Erasmus Centre for Entrepreneurship. TU Delft en het Erasmus Centre for Entrepreneurship zijn de uitvoerende partners van deze voucherregeling.

 • -

  Het VPdelta+ programma ondersteunt de (door)ontwikkeling van nieuwe klimaatadaptieve oplossingen door het faciliteren van onderzoek, door de juiste partijen bij elkaar te brengen en het netwerk aan te bieden, en door het ondersteunen van ondernemers: (1) om hun nieuwe technologie te valideren en hun bedrijfsvoering (b.v. verdienmodellen) te verbeteren; (2) in de technische ontwikkeling en het testen van innovatieve nieuwe producten en diensten in proeftuinen; (3) om de samenwerking met wetenschap, overheid en eindgebruikers te intensiveren om hierdoor hun kansen te vergroten; en (4) om opschalingsmogelijkheden in de openbare ruimte te verkennen en te realiseren

 • -

  Het VPdelta+ programma biedt R&D capaciteit en kennis over ondernemerschap via ECE, verschillende test-locaties voor onderzoek en experimenten, en een platform en netwerk voor dialoog en kennisuitwisseling die ten dienste staan aan de (door)ontwikkeling en opschaling van klimaatadaptatie innovaties in Zuid-Holland. Het doel van de deze openstelling is de (door)ontwikkeling van verschillende bedrijven en de versnelde realisatie van meerdere innovatieprojecten die het regionaal bedrijfsleven versterken.

   

 • 1.

  1 Definities en afkortingen

 • 1.1

  Technische Universiteit Delft (TU Delft), Innovation & Impact Centre, gevestigd en kantoorhoudende te Van den Burghweg 4, 2628 CD Delft, Nederland.

 •  

 • 1.2

  Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE): gevestigd en kantoorhoudende te Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam, Nederland.

 • 1.3
  • VPdelta+ programma: een innovatieprogramma dat wordt geleid door de TU Delft. Het programma biedt de faciliteiten, expertise en een relevant netwerk voor onderzoekers, startups, lokale overheden en studenten die zich bezighouden met klimaatadaptatie. Er kan gebruik worden gemaakt van de verschillende VPdelta+ proeftuinen en de expertise van de TU Delft en ECE en de samenwerkingspartners van VPdelta+.

 • 1.4

  Klimaatadaptatie: de mate waarin we de (gebouwde) omgeving kunnen aanpassen en voorbereiden op klimaatverandering waardoor we toewerken naar de klimaatbestendige stad.

 •  

 • 1.5

  Onderneming: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent.

   

2 Doelgroep en doel

2.1 Een voucher wordt slechts verstrekt indien de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • A

  De aanvrager is een onderneming die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie.

 • B

  De projectactiviteiten van de aanvrager dragen bij aan de realisatie van programma “VPdelta+: Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie” in de Provincie Zuid-Holland.

2.2 Een ontwikkelingsvoucher wordt door de aanvrager gebruikt als financiële ondersteuning voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten, events en netwerken van VPdelta+ om:

 • -

  De technische haalbaarheid en marktpotentie van een innovatie te toetsen.

 • -

  De innovatie in een proeftuin te testen en valideren.

 • -

  Matchmaking met en vroegtijdige feedback van potentiële eindgebruikers en klanten te realiseren door middel van o.a. events, demonstraties en delegaties.

 • -

  Training te volgen en coaching te krijgen op het gebied van de ontwikkeling van de onderneming.

2.3 Een opschalingsvoucher wordt door de aanvrager gebruikt als financiële ondersteuning voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten, events en netwerken van VPdelta+ om:

 • -

  Samenwerking met (publieke) partijen in de regio te vormen om opschaling in the openbare ruimte mogelijk te maken.

 • -

  Een innovatie in de praktijk (buiten de proeftuin) op te schalen.

 • -

  Training te volgen en coaching te krijgen voor het doorgroeien van de onderneming, inclusief ondersteuning bij het ontwikkelen van businesscases en projectplannen.

 •  

2.5 Vouchers kunnen slechts gebruikt worden door ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van de de-minimisverordening.

2.6 Een onderneming kan gedurende de looptijd van de openstelling maximaal eenmaal in aanmerking komen voor ieder type voucher.

 

3 Procedure

3.1 Aanvragen kunnen met ingang van maandag 11 oktober 2021, digitaal worden ingediend via https://www.efro-webportal.nl/.

3.2 Voor beiden vouchers geldt een getrapte aanvraagprocedure, waarbij eerst een projectidee moet worden voorgelegd aan de projectmanagers van het VPdelta+ team. Bij positief advies kan de aanvrager vervolgens de formele aanvraag indienen.

3.3 Bij elke aanvraag worden de volgende documenten ingediend:

 • A

  Een recente door aanvrager en TU Delft ondertekende offerte van TU Delft, een projectplan en een projectbegroting (allen volgens standaard format).

 • B

  Een door de onderneming getekende geïntegreerde verklaring de-minimis/geen financiële moeilijkheden, te vinden op https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/documenten/.

3.4 Aanvragen mogen worden ingediend door een intermediair mits deze door de onderneming is gemachtigd. Bij de aanvraag wordt een machtigingsformulier bijgevoegd.

 

4 Steunintensiteit

4.1 Dit deelplafond bedraagt € 1.100.000,00 (zegge: eenmiljoeneenhonderdduizend euro en nul eurocent), dat in de vorm van subsidies, aan de in dit deelplafond beschreven doelgroep, kan worden verstrekt in overeenstemming met deze openstelling.

4.2 Een ontwikkelingsvoucher bedraagt ten hoogste 100% van de door TU Delft gefactureerde kosten voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van VPdelta+, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro).

4.3 Een opschalingsvoucher bedraagt ten hoogste 100% van de door TU Delft gefactureerde kosten voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van VPdelta+, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 100.000 (zegge: honderdduizend euro).

 

5. Subsidiabele kosten en betaling

5.1 Voor de vouchers komen slechts kosten voor subsidie in aanmerking, waarvoor een factuur van TU Delft met betaalbewijs wordt overlegd.

5.2 Bij het verzoek om vaststelling wordt in een rapportage toegelicht welke activiteiten met de voucher zijn gefinancierd en wat de resultaten zijn. Deze voucher wordt door de aanvrager conform een beschikbaar, verplicht format “Rapportage Voucher VPdelta+ Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie”, aangeleverd en ondertekend door aanvrager en een vertegenwoordiger van VP Delta+.

5.3 Kosten die worden gemaakt ten behoeve van het indienen van de aanvraag en het indienen van het verzoek tot vaststelling zijn niet subsidiabel.

5.4 Op basis van de verleningsbeschikking aan de onderneming zal de Managementautoriteit een voorschot van 50% van de Kansen voor West-bijdrage verstrekken.

 

6 Beoordelingsprocedure en toewijzing

6.1 In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, van Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland, versie 3 worden aanvragen niet getoetst aan deze beoordelingscriteria. Beoordeling vindt plaats op basis van de criteria vormgegeven in deze openstelling onder 6.4.

6.2 In afwijking van artikel 2.1, derde lid van Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland, versie 3 wordt geen advies bij de Deskundigencommissie ingewonnen, maar worden aanvragen door een apart samengestelde beoordelingsgroep op de inhoud beoordeeld.

6.3 Overeenkomstig artikel 5.2.5, derde lid, aanhef en onderdeel a van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies worden projecten, aangevraagd door een onderneming uit het MKB niet afgewezen indien de totale subsidiabele kosten van het project minder bedragen dan € 200.000.

6.4 De Managementautoriteit beoordeelt elke ingediende aanvraag op compleetheid. Complete aanvragen worden ter advisering aan de beoordelingsgroep voorgelegd. Op vaste beoordelingsmomenten beoordelen zij of de aanvragen passen binnen de inhoudelijke kaders van deze openstelling op basis van de volgende beoordelingscriteria:

 • -

  De mate waarin de beoogde innovatie bijdraagt aan de transitie naar een ‘klimaatadaptieve gebouwde omgeving’

 • -

  De helderheid en relevantie van de onderzoeksvraag

 • -

  De mate van innovativiteit;

 • -

  De geloofwaardigheid van het innovatie-idee (voor ontwikkelingsvouchers) resp. de technische en economische haalbaarheid en marktpotentie van de innovatie (voor opschalingsvouchers);

 • -

  De kwaliteit van de aanvraag en de mate waarin deze past in de planning en capaciteit van de faciliteiten en experts van VPdelta+.

6.5 De Managementautoriteit verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van ontvangst van de aanvragen, overeenkomstig artikel 5.2.7 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies.

 

7 Aanvang- en realisatietermijn

7.1 De uiterste datum voor de aanvraag van een voucher is 30 juni 2023.

7.2 Het project, waarvoor de voucher is verstrekt, is uiterlijk op 30 november 2023 uitgevoerd en betaald.

7.3 Verzoek tot vaststelling wordt uiterlijk ontvangen op 31 januari 2024.

 

8 Overige bepalingen

8.1 Deze openstelling sluit op 1 juli 2023 of zoveel eerder als het (deel) subsidieplafond is bereikt met dien verstande dat vanaf die datum geen aanvragen meer kunnen worden ingediend.

 

Rotterdam, 25 mei 2022

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, in de hoedanigheid van Managementautoriteit (Subsidiegever) van het Operationeel Programma Kansen voor West II,

 

Namens deze,

 

Wethouder Economie, wijken en kleine kernen

R.A. Vermeij

Naar boven