Subsidieregeling zonne-energie op bedrijfsdaken gemeente Westerkwartier 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

overwegende dat:

 • -

  de gemeente de ambitie heeft om tot 2030 101 GWh aan zonne-energie op daken van bedrijven en boerderijen te realiseren;

 • -

  ondernemers de kosten van de vereiste voorbereidende onderzoeken naar geschiktheid van hun dak als een belemmering kunnen ervaren om de aanleg van een zonne-energie-installatie in overweging te nemen;

 • -

  de gemeente de drempel voor de beslissing van ondernemers om een zonne-energie-installatie wil verlagen;

gelet op titel 4.2. Subsidies in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Subsidieregeling zonne-energie op bedrijfsdaken gemeente Westerkwartier 2022.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijfspand: pand met als hoofdbestemming een bedrijfsmatige functie;

 • b.

  initiatiefnemer: een in het handelsregister ingeschreven bedrijf dat zijn activiteiten uitvoert in een of meer Bedrijfspanden in de gemeente Westerkwartier, dat het voornemen heeft om op het dak van genoemde pand(en) een installatie voor de opwek van zonne-energie te plaatsen;

 • c.

  initiatief: de voorgenomen plaatsing van een installatie voor de opwekking van zonne-energie;

 • d.

  extern deskundige: iemand die op grond van opleiding of ervaring gekwalificeerd moet worden geacht om adviezen te geven in het kader van deze regeling. De externe deskundige is onafhankelijk en ingeschreven in het handelsregister;

 • e.

  installatie: een installatie voor de opwekking van zonne-energie op het dak van het Bedrijfspand waar de initiatiefnemer zijn bedrijf uitoefent;

 • f.

  grootverbruiksaansluiting: Een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van meer dan 3 x 80 Ampère;

 • g.

  offerte: een aan de rechtsvorm van de aanvrager geadresseerd aanbod van een daartoe gecertificeerde installateur voor het plaatsen van een Installatie;

 • h.

  reguliere de-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie op de-minimissteun (2013 / L351);

 • i.

  verklaring van ongeschiktheid: een door de extern deskundige opgestelde en ondertekende verklaring dat plaatsing van een installatie op het dak van de initiatiefnemer niet mogelijk is om bouwkundige redenen, verzekeringstechnische redenen, of een business case met een terugverdientijd van vijf jaren of langer.

Artikel 2 Doelstelling en resultaat

 • 1.

  Door de subsidieverlening wordt bijgedragen aan het stimuleren van het plaatsen van installaties voor de plaatsing van zonne-energie-installaties op bedrijfs- en agrarische daken, door een bijdrage in de advies- en onderzoekskosten voorafgaand aan (een beslissing tot) plaatsing.

 • 2.

  Het resultaat is een zo groot mogelijk opgesteld vermogen aan zonne-energie op bedrijfs- en agrarische daken in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor aanvragen bedraagt € 40.000 per jaar.

 • 2.

  Per aanvraag is maximaal € 3.000 beschikbaar.

 • 3.

  De beschikbare subsidiegelden worden verdeeld op volgorde van ontvangst (dag en tijdstip) van de subsidieaanvragen.

 • 4.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de beschikbare gelden de dag en tijdstip waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van ontvangst.

Artikel 4 Vereisten aanvragers

De subsidie kan worden aangevraagd door een initiatiefnemer die, als hij in het bezit is van een grootverbruiksaansluiting, zich van heeft vergewist bij netbeheerder Enexis dat er nog transportcapaciteit voor elektriciteit beschikbaar is, blijkend uit een offerte of transportovereenkomst met de netbeheerder.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie op grond van deze regeling kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend door het versturen van een ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier. De aanvraag dient vergezeld te gaan van:

  • a.

   de factuur of facturen van de extern deskundigen;

  • b.

   verklaring(en) van ongeschiktheid;

  • c.

   eventuele offerte voor een transportovereenkomst met de netbeheerder;

  • d.

   een ingevulde de-minimisverklaring, waaruit blijkt dat het aangevraagde bedrag geheel of gedeeltelijk kan worden verleend zonder dat sprake zal zijn van overtreding van de geldende voorschriften van de Europese Unie ter zake van de verlening van overheidssteun.

Artikel 6 Mogelijkheid tot aanvulling

De aanvraag wordt beoordeeld op compleetheid. Indien een aanvraag als niet compleet wordt beoordeeld, krijgt de aanvrager hierover schriftelijk bericht en wordt hij in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. De aanvraag dient uiterlijk binnen acht weken nadat aan de aanvrager het schriftelijke bericht is verzonden compleet te zijn, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 7 Toetsingscriteria

Een aanvraag wordt getoetst aan de hand van de volgende criteria:

 • a.

  de bestemming van het pand;

 • b.

  de facturen van de extern deskundigen die voldoen aan de vereisten;

 • c.

  de aanwezigheid van een of meer verklaringen van ongeschiktheid.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabele kosten zijn de kosten van externe deskundigen op de volgende terreinen:

  • a.

   financiële aspecten van het Initiatief, inclusief exploitatierekeningen en business cases;

  • b.

   de bouwkundige geschiktheid van het dak waarop de Installatie zal worden geplaatst;

  • c.

   de geschiktheid van de elektrotechnische installatie;

  • d.

   de verzekerbaarheid van de installatie, inclusief de daarvoor vereiste inspecties.

 • 2.

  Niet subsidiabel is de eigen ureninvestering.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag bij ongeschiktheid van het dak, blijkend uit een of meer verklaringen van ongeschiktheid, bedraagt het totaal van de kosten van externe deskundigen, tot een maximum van € 3.000,-.

Artikel 10. Transportbeperking

 • 1.

  Een initiatiefnemer met een elektriciteitsaansluiting kleiner dan 3 x 80 Ampère dient voorafgaand aan het contracteren van externe deskundigen bij de netbeheerder te informeren of de vrije teruglevering voor kleinverbruikers nog van kracht is, en dit kunnen aantonen met schriftelijke of elektronische correspondentie.

 • 2.

  Een initiatiefnemer met een grootverbruikersaansluiting dient voorafgaand aan het contracteren van externe deskundigen een offerte voor een transportovereenkomst van de netbeheerder in bezit te hebben. Deze dient bij de aanvraag te worden gevoegd.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt in ieder geval niet toegekend indien:

 • a.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5;

 • b.

  niet voldaan wordt aan de toetsingscriteria opgenomen in artikel 7;

 • c.

  niet voldaan wordt aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 12 Vaststelling subsidie

 • 1.

  Binnen 6 weken na ontvangst van de complete subsidieaanvraag wordt op de subsidieaanvraag besloten.

 • 2.

  De subsidie wordt bij de verlening meteen vastgesteld.

 • 3.

  De verleende subsidie wordt binnen vier weken na het besluit tot verlening in één keer volledig overgemaakt aan de aanvrager.

Artikel 13 Evaluatie en bijstelling

De subsidieregeling wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Artikel 14 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 15 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald worden als Subsidieregeling stimuleren onderzoek naar zonne-energie op bedrijfsdaken gemeente Westerkwartier 2022.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 24 mei 2022

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris

Naar boven