Besluit ex artikel 3.3.3, vijfde lid Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht (meldplicht particuliere vakantieverhuur)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

 

Overwegende dat:

  • de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht in artikel 3.3.3, tweede tot en met vierde lid, bepalingen bevat over de meldplicht bij particuliere vakantieverhuur;

  • op grond van het vijfde lid deze leden pas in werking treden op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip;

  • de gemeente Utrecht per 1 juli 2022 beschikt over een werkend meldsysteem;

  • de leden 2, 3 en 4 van artikel 3.3.3 van de Huisvestingsverordening daarom per 1 juli 2022 in werking kunnen treden;

 

Besluit:

 

 

Artikel I

Het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 3.3.3, tweede tot en met vierde lid van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2029, gemeente Utrecht, is 1 juli 2022.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 24 mei 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Naar boven