Gemeente Medemblik, Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Benningbroek-Ganker 4b , week 3

De gemeenteraad van Medemblik heeft het bestemmingsplan vastgesteld op 16 december 2021. Burgemeester en wethouders hebben een besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai vastgesteld. In deze bekendmaking ziet u hoe u het bestemmingsplan en het besluit van burgemeester en wethouders kunt bekijken, hoe u beroep kunt instellen en vanaf welke datum het plan in werking treedt.

 

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan is een juridisch planologische regeling voor het realiseren van vijf woningen in de plaats van een aantal vervallen en in onbruik geraakte kassen. De kassen worden gesloopt en de woningen worden daarvoor in de plaats gebouwd. Burgemeester en wethouders hebben op grond van de Wet geluidhinder een Besluit hogere waarde wegverkeerslawaai vastgesteld van 51 dB als gevolg van verkeer op de Ganker. Dit besluit hoort bij de bestemmingsplanstukken.

 

Wat zijn de wijzigingen in het bestemmingsplan?

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van bezwaren van de buren. De wijzigingen betreffen de situering van de woningen tegenover de bedrijfsuitrit van de overburen. De gemeenteraad is dus aan de zienswijze tegemoet gekomen. De bestemming en de regels veranderen niet. De zienswijzen en de reactie van de gemeente daarop zijn terug te vinden in de Nota Zienswijzen, die bij de bestemmingsplanstukken hoort.

Bestemmingsplan en besluit bekijken?

Het bestemmingsplan kunt u van 22 januari tot 6 maart 2022 op de volgende manieren inzien.

 

  • 1.

    Het bestemmingsplan staat op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze site kunt u zoeken op plannaam of identificatiecode NL.IMRO.0420.BPBENGanker4b-VA01.

  • 2.

    Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u op afspraak in het gemeentehuis van Medemblik inzien bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het bestemmingsplan?

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad of het besluit van burgemeester en wethouders, kunt u daartegen beroep indienen. U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan is niet relevant of u belanghebbende bent of niet.

Hoe stelt u beroep in?

U stelt beroep in door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de termijn van ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan. Stuur uw brief voor 6 maart 2022 aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl .

In uw beroepschrift vermeldt u waarom u het niet eens bent met de vaststelling van het bestemmingsplan. Voor het instellen van beroep moet u griffierecht betalen. Voor particulieren bedraag dit €178,-- , voor niet-particulieren zoals stichtingen, verenigingen of bedrijven bedraagt dit €354,-- .

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op 7 maart 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt, van kunt u een “verzoek om voorlopige voorziening” indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure waarin de voorzitter kan besluiten het bestemmingsplan niet in werking te laten treden totdat in de beroepszaak een uitspraak is gedaan. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht voor betalen.

Naar boven