Verlengde Dishoekseweg 13 B 1 in Koudekerke, verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand

(uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Extern zaaknummer: SXO76791688

Datum besluit: 14 januari 2022

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 14 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis.

Beroep

Vanaf 15 januari 2022 is de mogelijkheid om beroep in te dienen tegen dit besluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit;

  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegenhet ontwerpbesluit.

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij tijdens die termijn beroep is ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.

Ter inzage

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De Centrale Publieksbalie werkt alleen op afspraak .

Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het externe zaaknummer aan.

Naar boven