de Oppervloer 6 in Meliskerke, verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw

Verzenddatum: 24 mei 2022

Extern zaaknummer: SXO83279009

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen vanaf 25 mei 2022 gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college. Dit kan ook digitaal via www.veere.nl/bezwaarmaken met behulp van een DigiD. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal uit de volgende onderdelen bestaan:

  • naam en adres van de indiener;

  • dagtekening;

  • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • reden van het bezwaar.

Het bezwaar moet binnen de daarvoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Als bezwaar wordt ingediend kan, als het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.

Ter inzage

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg.

De Centrale Publieksbalie werkt alleen op afspraak .

Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het externe zaaknummer aan.

 

Naar boven