Subsidieregeling Versterken Sociale Basis

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het in de vergadering van 24 mei 2022 heeft besloten

Gelet op de ASV Eindhoven

Gelet op titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

I. met ingang van 1 januari 2023 In te trekken de Subsidieregeling Versterken Sociale Basis laatstelijk gewijzigd in het Gemeenteblad 2021-145545.

II. vast te stellen de Subsidieregeling Versterken Sociale Basis

 

Artikel 1 begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

a. Verward en onbegrepen gedrag: kwetsbare volwassenen die hun (werkelijke) hulpvraag niet kunnen, willen, durven of mogen stellen en een (mogelijk) risico vormen voor zichzelf en/of omgeving;

b. Basisvaardigheden: lezen, spreken, schrijven, luisteren, rekenen en/of digitale vaardigheden;

c. Beweging 0-1-2: het versterken van de sociale basis (nulde lijn) om waar mogelijk te voorkomen dat eerste of tweedelijns ondersteuning nodig is;

d. Eerste lijn: alle professionele ambulante ondersteuning in het gemeentelijk sociaal domein met uitzondering van specialistische ambulante ondersteuning;

e. Onafhankelijke cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

f. Positieve gezondheid: een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf;

g. Samenkracht: initiatieven waarbij inwoners gebruik maken van elkaars kwaliteiten;

h. Sociale basis (nulde lijn): Het geheel van informele sociale verbanden (buurten, groepen, verenigingen, netwerken, gezinnen) aangevuld en ondersteund vanuit de lokale overheid, organisaties, diensten en voorzieningen, die het mogelijk maakt dat inwoners de mogelijkheden hebben om te participeren in sociale relaties op een manier die hun welzijn, capaciteiten en individueel potentieel verbetert;

i. Tweede lijn: alle professionele specialistische ondersteuning, langdurig intensieve ondersteuning, verblijf en opvang;

j. Zelfredzaamheid: de mate waarop iemand zelfstandig zijn leven kan leiden (op alle levensterreinen) met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg; op basis van persoonlijke hulpbronnen;

k. Samenredzaamheid: de mate waarin individuen hun sociale netwerk (sociale hulpbronnen) daarbij willen/kunnen inzetten;

l. Vrijwillige inzet: onverplicht inspanningen waar geen geldelijke vergoeding tegenover staat, uitgezonderd een eventuele tegemoetkoming in de onkosten; 

m. Eenzaamheid: het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties;

n. Multi helix samenwerking: de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de onderwijs- en kennisinstellingen;

o. Integrale kaders Outreachend Werk:

i. alle Outreachend Werkpartners vormen samen één netwerk waarin onderling wordt afgestemd welke partner het beste aansluiting vindt met de inwoner.

ii. alle Outreachend Werkpartners werken in/met koppels van verschillende organisaties.

iii. op moment dat er géén sprake is van directe urgentie of acute situatie is WIJeindhoven in ieder geval één van de partners waarmee wordt samengewerkt in een koppel.

iv. outreachend Werk is tijdelijk: het vliegt in, en vliegt ook weer uit.

v. de aanvrager werkt proactief, is present en is zichtbaar op straat.

vi. de aanvrager maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid.

vii. de omgeving en het sociaal netwerk van de betreffende inwoner wordt nadrukkelijk betrokken in de aanpak;

p. Outreachend werk: het proactief benaderen en opsporen van kwetsbare volwassenen die hun (werkelijke) hulpvraag niet kunnen, willen, durven of mogen stellen en een (mogelijk) risico vormen voor zichzelf en/of omgeving. Outreachend Werk zorgt dat de juiste zorg en ondersteuning geleverd wordt op de juiste plek (d.m.v. het wijzen van de juiste weg) aan de inwoner en zijn/haar omgeving, in een zo vroeg mogelijk stadium, om de gezondheid en het welbevinden van inwoners te bevorderen, overlast te verminderen en (verdere) escalatie te voorkomen.

q. Gebiedscoördinator: gebiedscoördinator werkzaam bij de gemeente Eindhoven.

 

Artikel 2 Doelstellingen

Met deze subsidieregeling wordt beoogd het:

 • a.

  vergroten van de zelfredzaamheid van Eindhovenaren; en

 • b.

  vergroten van de samenredzaamheid van Eindhovenaren;

 •  

 •  

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Voor subsidie komen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen in aanmerking.

 

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  Een jaarlijkse of meerjarige (maximaal 4 jaar) subsidie, mits deze bijdraagt aan de doelen zoals omschreven in artikel 2, wordt verleend binnen de volgende thema’s en daarop betrekking hebbende activiteiten:

a. Jeugd

Activiteiten richten zich op het realiseren van het preventief jeugdbeleid ‘Geen Kinderspel 2022-2026’ en dragen bij aan de daarin geformuleerde doelstellingen van de ambities; ’iedere jeugdige een goede start’, ‘Een inclusieve samenleving; alle jeugdigen doen mee’ en ‘elke jeugdige groeit veilig op’;

 

b. Taal en leren

Activiteiten richten zich op het realiseren van de ambitie en doelstelling van het Stadsplan Basisvaardigheden 2021 -2023 en dragen bij aan het vergroten van de basisvaardigheden (taal, rekenen, omgaan met de computer) van volwassen met lage basisvaardigheden en (voorkomen van) taalachterstand van kinderen;

 

c. Eenzaamheid & Informele ondersteuning

Activiteiten richten zich op een samenleving waar mensen verbonden zijn, naar elkaar omzien en elkaar helpen. Het vasthouden en versterken van de saamhorigheid in de samenleving, zorgen dat iedereen mee kan doen en dat iedereen de juiste ondersteuning krijgt die nodig is. Inwoners kunnen beter omgaan met hun eigen levensvraagstukken waardoor zij minder gevoelens van eenzaamheid ervaren. Door het wegnemen van zo veel mogelijk barrières, kunnen alle Eindhovenaren laagdrempelig deelnemen aan sociale en maatschappelijke processen;

 

d. Gezondheid en verslaving

Activiteiten zijn gericht op de ambitie om van Eindhoven een stad te maken met vitale inwoners: mensen die goed in hun vel zitten en gezond zijn. Zij voeren zoveel mogelijk eigen regie over hun gezondheid en leven en hebben daarin gelijke kansen. Ook streven we naar een stad met een sociale, groene leefomgeving waar de gezonde levensverwachting en kwaliteit van leven stijgt en men graag meedoet in de samenleving. Mensen met verslavingsproblematiek zijn voldoende zelfredzaam en nemen deel aan de maatschappij zonder dat ze hun directe omgeving schade toebrengen of overlast in de (woon)omgeving veroorzaken;

 

e. Veiligheid

Activiteiten richten zich op het creëren van een aantrekkelijke stad waar Eindhovenaren en bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen. Een stad die in staat is om de hedendaagse veiligheidsproblematiek het hoofd te kunnen bieden. Een stad met minder overlast en criminaliteit. Activiteiten met balans tussen preventie, zorg en repressie. Door snelle en preventieve inzet wordt verdere escalatie, overlast en dader- en slachtofferschap van criminele activiteiten zo veel mogelijk voorkomen. Dit doen we met betrokkenheid en inzet van onze partners en de Eindhovenaren;

 

f. Armoede en schulden

Activiteiten richten zich op de volgende ambitie: iedere inwoner kan meedoen in de samenleving, ook inwoners met een laag inkomen. Activiteiten zijn erop gericht dat meer inwoners structureel uit de armoede raken, het voorkomen dat inwoners in de financiële problemen komen, ervoor zorgen dat inwoners eerder in contact komen met passende hulp en meer inwoners duurzaam schuldenvrij zijn.

 

g. Outreachend werk

Activiteiten richten zich op de volgende ambitie. Niemand in Eindhoven valt tussen wal en schip. Inwoners met een (psychische) kwetsbaarheid kunnen meedoen in de samenleving op eigen kracht en of met hulp van anderen.

De activiteiten zijn gericht op het vroegtijdig signaleren van (complexe) problematiek bij deze inwoners, die in de ogen van hun buurtgenoten verward en/of onbegrepen gedrag vertonen, dragen bij aan het verminderen van zwaardere zorginzet. Door het daadkrachtig optreden van professionals richting deze inwoners en hun directe leefomgeving wordt ook gewerkt aan het destigmatiseren (normaliseren) van het vraagstuk rondom verward gedrag;

 

h. Vrouwenopvang

Activiteiten richten op de volgende ambitie. Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Daarom zetten we met de Vrouwenopvang (VO) niet alleen in op acute veiligheid maar werken we ook aan duurzame veiligheid, het doorbreken van geweldpatronen en het stoppen van intergenerationele overdracht. Door maatwerk te leveren en doelgericht te werken streven we er naar de instroom te beperken, doorstroom te optimaliseren en zo de benodigde capaciteit van de opvang op peil te houden;

 

i. Ondersteunende diensten

De activiteiten richten zich op het bieden van ondersteunende en facilitaire diensten. Te denken valt aan onafhankelijke cliëntondersteuning, informatie en advies, beheer van gebouwen en administratieve ondersteuning.

 • 2.

  Activiteiten gericht op dagbesteding komen niet in aanmerking voor subsidie op grond van deze subsidieregeling. Voor die activiteiten kan een aanvraag worden gedaan op grond van de ‘Subsidieregeling basisdagbesteding volwassenen’.

 • 3.

  Een vrijwilligersvergoeding, met uitzondering van een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte onkosten verbonden aan de inzet voor de activiteiten als bedoeld in het eerste lid, komt niet in aanmerking voor subsidie op grond van deze subsidieregeling.

 •  

 

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4, wordt voor alle thema’s aan de volgende algemene vereisten voldaan:

 • a.

  a. de aanvrager werkt samen met Stichting WIJeindhoven; en

 • b.

  b. de activiteiten dragen bij aan de beweging 0-1-2; en

 • c.

  c. de activiteiten sluiten aan bij de behoefte van de inwoners(vraaggericht); en

 • d.

  d. de aanvrager staat open voor feedback, inspraak en input van de doelgroep; en

 • e.

  e. bij een aanvraag voor meerjarige subsidie is de noodzaak daarvan per activiteit aangetoond.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt per thema aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

A. Thema Jeugd

a. de activiteiten dragen aantoonbaar bij aan de ambities en doelstellingen in het Preventief Jeugdbeleid 2022-2026 van de gemeente Eindhoven (Preventief Jeugdbeleid 2022-2026: Geen Kinderspel); en

b. de aanvrager heeft een duidelijke werkwijze en heeft deze beschreven. De activiteiten hebben aantoonbaar effect; en.

c. de aanvrager werkt proactief en daar waar nodig outreachend; en

d. de aanvrager heeft een netwerk in de buurten waar hij actief is en contact met de gebiedscoördinator; en

e. de aanvrager is flexibel qua inzet en het aanbod van de aanvrager is aanwezig in, en afgestemd op, die gebieden waar het aanbod hard nodig is; en

f. de aanvrager beschikt over een netwerk van organisaties en instellingen binnen de sociale basis en tweede lijn en staat in nauwe verbinding met ketenpartners uit het jeugddomein; en

g. de activiteit is bekend onder Eindhovense jeugdigen, ouders/verzorgers en onder organisaties en (onderwijs)instellingen in het jeugddomein; en

h. de aanvrager biedt jeugdigen en ouders/verzorgers de mogelijkheid tot inspraak volgens de participatieladder van het Nederlands Jeugdinstituut;

i. aanvullend op de voorwaarden onder a. tot en met h, gelden deze extra voorwaarden specifiek voor het jongerenwerk:

i. de activiteit omvat een aanbod dat minimaal/maximaal 25% online is; en.

ii. jongerenwerk rapporteert de signalen (trends en ontwikkelingen) die zij ziet in de wijken proactief aan de ketenpartners (bijv. gemeente, politie), volgens de afspraken over signaleren die samen zijn gemaakt.

 

B. Thema Taal en Leren

a. de activiteiten dragen bij aan de ambitie van het Stadsplan Basisvaardigheden 2021-2023; en

b. de activiteiten dragen bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen uit de Lokaal Educatieve Agenda.

 

C. Thema Eenzaamheid & informele ondersteuning

De activiteiten sluiten aantoonbaar aan bij de behoeften, talenten en mogelijkheden van inwoners en, indien van toepassing, hun mantelzorgers/naasten.

 

D . Thema Gezondheid & verslaving

a. de aanvrager is aangesloten bij een van de coalities uit het Eindhovens preventieakkoord; en

b. de activiteiten dragen bij aan één van de doelstellingen uit het nationaal preventieakkoord, op het gebied van Rookvrij, Gezond gewicht of Alcohol & Drugs; en

c. de activiteiten bevorderen de positieve gezondheid.

 

E . Thema Veiligheid

a. de activiteit draagt bij aan de missie van afdeling Veiligheid doordat:

i. sprake is van samenwerking met maatschappelijke actoren die zich verbinden aan de veiligheidsopgave; en

ii. sprake is van samenwerking in een netwerk dat breder is dan alleen de klassieke veiligheidspartners (politie, OM en gemeente); en

iii. inzet informatiegestuurd en gebiedsgericht plaatsvindt en aansluit op huidige inhoudelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

b. In aanvulling op de ASV Eindhoven wordt in de subsidieaanvraag tenminste opgenomen:

i. het aantal en type acties dat wordt uitgevoerd; en

ii. het aantal en type actoren dat in beweging wordt gebracht om zich ook in te zetten voor de realisatie van veiligheidsdoelstellingen; en

iii. een duidelijke toelichting op hoe de acties en actoren bijdragen aan de (sub)doelstellingen op het thema Veiligheid; en

iv. een duidelijke toelichting op de preventieve werking van de acties en actoren.

 

F . Thema Armoede en schulden

a. de aanvrager werkt samen met de schuldhulpverlening van de gemeente Eindhoven; en

b. de aanvrager is bekend met de gemeentelijke (minima)regelingen en voorzieningen op het terrein van armoede en schulden.

 

G . Thema Outreachend werk

a. de aanvrager toont aan hoe volgens de integrale kaders Outreachend Werk wordt gewerkt; en

b. de aanvrager heeft het AVE-model (Aanpak Voorkomen Escalatie) verweven in de werkwijze van het Outreachend Werk. De casusregie verloopt via WIJeindhoven of het Regieteam; en

c. de aanvrager neemt deel aan de thema- of ontwikkeltafels Outreachend Werk (5 tot 6 dagdelen per jaar); en

d. de aanvrager heeft een aantoonbaar bestaand samenwerkingsnetwerk in Eindhoven.

 

H . Thema vrouwenopvang

a. de aanvrager is houder van het keurmerk ‘Veiligheid in de vrouwenopvang’; en

b. de aanvrager werkt conform de landelijk geldende en beproefde methodieken vrouwenopvang; en

c. de aanvrager is lid van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang; en

d. de aanvrager biedt ten minste 14 opvangplaatsen en 2 noodbedden; en

e. de aanvrager vormt een belangrijke schakel binnen de keten van huiselijk geweld en heeft daartoe ook een positie ten opzichte van het voorliggende lokale veld (zoals WIJeindhoven en Veilig Thuis ZoB); en

f. de aanvrager beschikt over een netwerk en heeft samenwerkingsafspraken met relevante partners in Eindhoven op het gebied van de aanpak van jeugdprostitutie en de begeleiding van kinderen in de opvang; en

g. de aanvrager levert een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van de Vrouwenopvang en specifiek hierin de preventie, ambulante begeleiding, plegeraanpak en het versterken van de ketensamenwerking; en

h. de activiteiten zijn aantoonbaar gericht op duurzame uitstroom en het zoveel mogelijk voorkomen van intergenerationele overdracht.

 

I . Thema Ondersteunende diensten

Voor activiteiten specifiek gericht op ondersteuning van stichtingen en verenigingen geldt dat:

i. de aanvrager werkt samen met bedrijven die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ‘om niet’ dan wel tegen een maatschappelijk tarief ondersteuning en advies kunnen bieden bij vraagstukken. Hieronder valt nadrukkelijk ook de multi-helix samenwerking; of

ii. de aanvrager zakelijke ondersteuning aan bewonersorganisaties biedt, waarbij de prioriteit ligt bij de bewonersorganisaties in de bestuurlijk aangewezen actiegebieden.

 

Artikel 6 Subsidieweigering

In aanvulling op het bepaalde in de ASV Eindhoven weigert het college de subsidie in ieder geval:

a. indien niet of onvoldoende duidelijk is of de behoefte aan de activiteiten die de aanvrager aanbiedt gedurende de hele periode in deze mate blijft bestaan; of

b. indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid is; of

c. bij een onevenredige verhouding tussen totale kosten van de activiteiten en de daarmee te bereiken resultaten; of

d. indien de aanvraag voor het behalen van de resultaten afhankelijk is van voorwaarden terwijl onvoldoende verzekerd is dat aan die voorwaarden op datum aanvraag is voldaan.

 

Artikel 7 Subsidieplafond/verdeling van de subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten zoals bedoeld in deze subsidieregeling, wordt jaarlijks vastgesteld met dien verstande dat voor de thema’s genoemd in artikel 4 en 5 negen deelplafonds worden vastgesteld.

 • 2.

  De subsidieaanvragen worden conform bijlage 1. onderling vergeleken op grond van het bepaalde in artikel 2, 4 en 5 van deze subsidieregeling, de urgentie van de activiteiten, de effectiviteit en kwaliteit van de activiteiten en de kosten van de activiteiten. Ter stimulering van de samenwerking tussen verschillende organisaties worden extra punten toegekend indien uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager intensief samenwerkt met meerdere organisaties bij de uitvoering van de activiteiten.

 • 3.

  Indien er meerdere aanvragen voldoen aan de subsidievereisten van de thema’s zoals genoemd in artikel 5 van deze subsidieregeling en de som van het aantal aanvragen het deelsubsidieplafond zoals bedoeld in het eerste lid te boven gaat, vindt een ranking, zoals opgenomen in bijlage 1, plaats waarbij subsidies verstrekt kunnen worden tot het moment dat het deelplafond bereikt wordt.

 •  

Artikel 8 inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking en geldt voor aanvragen betrekking hebbend op activiteiten vanaf 1 januari 2023.

 • 2.

  De subsidieregeling Versterken Sociale Basis, gemeenteblad 2021-145545 wordt met ingang van 1 januari 2023 ingetrokken.

 

Artikel 9 citeertitel

De citeertitel van deze subsidieregeling is Subsidieregeling VSB.

 

Eindhoven, 24 mei 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

 

 

 

 

,burgemeester

 

 

 

,secretaris

 

 

 

 

Bijlage 1 beoordelingsformat

Variabele

Beoordeling

Score

URGENTIE -40%

 

Urgentie van de activiteiten.

Wettelijk verplicht

Noodzakelijk voor de realisatie van beleidsdoelstellingen.

Wenselijk voor de realisatie van beleidsdoelstellingen

Niet wenselijk of noodzakelijk

10

10

 

5

 

0

 

EFFECTIVITEIT EN KWALITEIT -30%

 

Activiteiten leveren concrete (aantoonbare) resultaten op.

 

 

 

 

Ja

Deels

Nee

 

 

10

5

0

Kwaliteit is voldoende aangetoond aan de hand van de kwaliteitskenmerken.

4-5 onderdelen

3 onderdelen

2 onderdelen

1 onderdeel

0 onderdelen

 

10

6

4

2

0

Resultaten zijn duurzaam de situatie blijft stabiel of erger wordt voorkomen.

 

Aangetoond

Naar verwachting

Twijfelachtig of niet

10

7

0

KOSTEN -20%

 

Verhouding prijs/kwaliteit

 

Lager dan gemiddeld

Gemiddeld

Hoger dan gemiddeld

 •  

 

10

5

0

Kostenbesparing

Bespaart aantoonbaar kosten (op termijn)

Bespaart naar verwachting kosten (op termijn)

 

Bespaart niet aantoonbaar kosten

 

10

 

8

 

0

 

 

SAMENWERKING -10%

 

Samenwerking

 

Aanvrager werkt intensief samen met meerdere organisaties bij de uitvoering van de activiteiten.

Aanvrager werkt regelmatig samen met meerdere organisaties bij de uitvoering van de activiteiten

Aanvrager werkt niet samen met andere organisaties bij de uitvoering van de activiteiten

10

 

 

5

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven