VERKEERSBESLUIT TIJDELIJK GESLOTEN VERKLARING VIJVERHOF AVENHORN

D22.004759

ZK22001134

NUMMER 395

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders van Koggenland bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten, voor zover zij betreffen het verkeer op wegen die niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap.

 

Grondslag

Op grond van artikel 15 WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Motivering

Op 25 juni 2022 wordt "de Vijverhofdag" georganiseerd. Dit evenement vindt deels plaats op de openbare weg, te weten op de Vijverhof, tussen de inrit van de parkeerplaats richting de Lidl en Loos juweliers. Voor de veiligheid van de bezoekers van het evenement is het noodzakelijk om deze weg tussen 7:30 uur en 18:00 uur af te sluiten voor het verkeer.

 

In het onderstaande besluit worden de verkeerstekens benoemd conform het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).

 

De bovenstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 WVW:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het beschermen van weggebruikers en passagiers.

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Advies

Conform artikel 24 BABW is over het nemen van het verkeersbesluit overleg gepleegd met een verkeersadviseur van de politie Eenheid Noord-Holland, daartoe gemandateerd door de Korpschef van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht over dit verkeersbesluit.

 

Besluit

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders de Vijverhof in Avenhorn, tussen de inrit naar parkeerplaats, zijde Lydl, en Loos juweliers tijdelijk gesloten te verklaren voor het verkeer, door plaatsing van borden conform model C1 van bijlage I RVV een en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (D-500-269). De geslotenverklaring geldt op zaterdag 25 juni 2022 van 7:30 uur tot 18:00 uur.

 

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

Koggenland, 24 mei 2022

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens dezen,

Gerard van Harskamp

Teamleider Openbare ruimte

Bezwaarclausule

Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag

van verzending schriftelijk, per fax of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

 

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is.

Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland

(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.

Naar boven