Mededeling voornemen tot verkoop gemeentegronden

 

 

Ter uitvoering van afspraken, gemaakt in een met Bertelli Vastgoed B.V. gesloten anterieure overeenkomst, is de gemeente voornemens met Bertelli Vastgoed B.V. en Quatrebras Residentials B.V overeenkomsten aan te gaan, waarbij over en weer gronden van elkaar worden gekocht. Bertelli Vastgoed B.V. c.q. Quatrebras Residentials B.V. koopt van de gemeente de percelen kadastraal bekend als Gemeente Haarlemmermeer, sectie H, nummers 11716 (ged.), 11719 (ged.), 11722 (ged.), en 12356 (ged.). De gemeente koopt van Bertelli Vastgoed B.V. de percelen kadastraal bekend als Gemeente Haarlemmermeer, sectie H, nummers 11714 (ged.), 11715 (ged.), 11718 (ged.), 11721 (ged.) en 11725 (ged.).

 

Gegeven het ruilkarakter van de overeenkomst is niet zeker of sprake is van een overeenkomst tot grondverkoop, als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778. Voorzover niettegenstaande dit ruilkarakter daar toch sprake van is, is er geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van concurrentie en/of om mededingingsruimte te bieden, omdat vaststaat dat de beoogde koper de enige serieuze kandidaat is voor de verwerving van de door de gemeente te vervreemden gronden. Alleen door een vervreemding van gemeentegronden aan die partij, kan de gemeente gronden in eigendom verkrijgen die de gemeente zelf nodig heeft voor de ontwikkeling van Deelplan C van de ontwikkeling Quatrebras. En alleen door een vervreemding aan die partij wordt bereikt dat een integrale ontwikkeling van deelplan D overeenkomstig het door de gemeente wenselijk geachte stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan mogelijk wordt. De gemeente zal na een wachttijd van twintig werkdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u per e-mail contact opnemen met mr. W.H. Karreman (wilrik.karreman@haarlemmermeer.nl)

Naar boven