Verkeersbesluit instellen lengtebeperking Schimmelpenninck van der Oyeweg en Tomatenlaan in Delfgauw

 

Zaaknummer 1335616

Berichtnummer 1187255

 

Van toepassing zijnde wetsartikelen

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Gevolgde procedure

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur team Advies en Analyse en heeft de politie Eenheid Den Haag positief geadviseerd.

Doelstelling(en) van dit besluit

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Overwegingen

De Schimmelpenninck van der Oyeweg in de bebouwde kom van Oud-Delfgauw is een smalle woonstraat met langsparkeerplaatsen op wisselende zijden van de straat. De straat ligt hier in een 30 km/uur zone en is als zodanig ingericht. De hoofdtoegang is vanaf de Zuideindseweg. Buiten de bebouwde kom gaat de straat over in een 60 km/uur zone als geasfalteerde weg met fietsstroken. Het gebied buiten de bebouwde kom is voornamelijk glastuinbouw. De weg kruist de Komkommerweg welke de hoofdontsluiting is voor het glastuinbouwgebied tussen de provinciale weg N470 en de Delftsestraatweg. De Schimmelpenninck van der Oyeweg eindigt op de Overgauwseweg met eveneens veel glastuinbouw.

De bewoners en weggebruikers ervaren overlast van lange vrachtwagencombinaties die vanuit Delft via de Delftsestraatweg, Zuideindseweg en Schimmelpenninck van der Oyeweg naar het glastuinbouwgebied rijden. Deze combinaties kunnen niet of nauwelijks de bocht door vanaf de Zuideindseweg. In de Schimmelpenninck van de Oyeweg hebben de combinaties last van de asverspringingen en snelheidsremmende obstakels. Bovendien hinderen ze het overige verkeer dat niet kan passeren. Met name voor fietsers is dit bedreigend. De vrachtwagens zorgen ook voor schade aan de straat en trillingsoverlast.

In 2019 is de Komkommerweg geopend. Een van de belangrijkste functies van deze nieuwe weg is de ontsluiting van het glastuinbouwgebied rechtstreeks van en naar de regionale weg N470. De Komkommerweg loopt door tot aan de Delftsestraatweg, de lokale hoofdverbinding tussen Pijnacker en Delfgauw. Vrachtverkeer hoeft hiermee niet meer over de Schimmelpenninck van der Oyeweg te rijden door de bebouwde kom van Oud-Delfgauw.

Hoewel dit sinds de opening van Komkommerweg wel minder is geworden, maken nog steeds vrachtwagencombinaties gebruik van de Schimmelpenninck van der Oyeweg via de Zuideindseweg omdat dit de kortste route is. Dit is niet wenselijk en onnodig.

Uit een in 2021 gehouden enquête onder bewoners van de Schimmelpenninck van der Oyeweg en omliggende straten blijkt een breed draagvlak voor een verbod op lang vrachtverkeer door de straat, ook bij bedrijven langs de weg op het deel buiten de bebouwde kom. Er blijkt minder draagvlak voor een algeheel verbod op vrachtverkeer. Dit zou consequenties hebben voor bezorgdiensten, vuilophaal, verhuizingen, etc. De meeste overlast komt van lang vrachtverkeer.

De gemeente is bevoegd om een verkeersbesluit te nemen om het deel van de Schimmelpenninck van der Oyeweg binnen de bebouwde kom te verbieden voor voertuigen die met inbegrip van lading langer zijn dan 12 meter.

Om te voorkomen dat het lange doorgaande vrachtverkeer vervolgens via de Zuideindseweg en de parallel lopende woonstraat Tomatenlaan alsnog naar het glastuinbouwgebied rijdt, zal ook deze straat verboden worden voor voertuigen langer dan 12 meter. Een verbod op de Renovalaan is niet nodig omdat dit een doodlopende straat is. Hiermee vallen alle straten en zijstraten in de buurt, met uitzondering van de Renovalaan, onder het inrijverbod voor voertuigen langer dan 12 meter.

Vanaf de zijde van de Komkommerweg zal op de Schimmelpenninck van der Oyeweg een vooraankondiging komen bij het kruispunt Meloenstraat. Op dit punt kan nog gekeerd worden.

Gelet op het bovenstaande,

Besluiten wij:

tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan 12 meter, op de volgende locaties:

  • Schimmelpenninck van der Oyeweg bij de Zuideindseweg;

  • Schimmelpenninck van der Oyeweg ter hoogte van de bebouwdekomgrens (huisnummer 104), met een vooraankondiging voorbij het kruispunt met de Meloenstraat;

  • Tomatenlaan bij de Zuideindseweg;

en hiervoor het bord C17 te plaatsen uit bijlage 1 van het RVV 1990, en bij de vooraankondiging tevens het onderbord “na 200 m”

Eén en ander zoals aangegeven in afbeelding 1

Afbeelding 1

 

Inwerkingtreding

Dit verkeersbesluit treedt in werking direct na bekendmaking in het (digitale) Gemeenteblad.

Bezwaarmogelijkheden

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De bezwaartermijn bedraagt zes weken en gaat in de dag na publicatie in het digitale Gemeenteblad. In het bezwaarschrift moet staan: uw naam en adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld onderwerp, datum en kenmerk besluit) en de reden waarom u bezwaar maakt. Denk eraan het bezwaar te ondertekenen.

Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter in spoedeisende gevallen vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, tel. 088 – 36 222 00. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal bij de rechtbank indienen (zie loket.rechtspraak.nl).

 

Voor nadere informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de afdeling Wijkzaken, Stafbureau team Verkeer, telefoonnummer 14015.

 

Pijnacker, 17 mei 2022

Hoogachtend,

het college van Pijnacker-Nootdorp,

 

Jan-Paul Woudstra

secretaris

 

Björn Lugthart

burgemeester

Naar boven