Ontwerpbestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maakt bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ ligt in het noordoostelijk deel van de gemeente Leidschendam-Voorburg en wordt globaal begrensd door de gemeentegrenzen van Leiden en Voorschoten en het Rijn-Schiekanaal (de Vliet). Het plangebied beslaat twee delen van het meest noordoostelijke gedeelte van recreatiegebied Vlietland.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het watersport-, recreatie- en natuurgebied Vlietland wordt voornamelijk dagrecreatief gebruikt op warme, zomerse dagen in de weekenden en vakanties. In het voor- en najaar en in de winter wordt het gebied beperkt gebruikt. Al geruime tijd bestaat de wens om in Vlietland functies toe te voegen, die jaarrond kunnen worden gebruikt en daarmee de attractiviteit en het maatschappelijke rendement van het recreatiegebied kunnen vergroten. In 2005 is het bestemmingsplan ‘Vlietland noordoost 2005’ opgesteld dat als doel had een recreatiepark met 222 recreatiewoningen en –appartementen, horeca en in- en outdoorvoorzieningen te kunnen realiseren. Om verschillende redenen is het tot op heden niet tot uitvoering van deze ontwikkelingen gekomen.

Om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de al in 2005 vastgelegde ambitie voor Vlietland ligt nu een aantal nieuwe initiatieven voor, die onder meer voorzien in 222 uitsluitend grondgebonden recreatiewoningen, een bedrijfswoning, centrale voorzieningen zoals een receptie en een horecavoorziening bij het zwemstrand. Deze initiatieven zijn op onderdelen niet in overeenstemming met het huidige bestemmingsplan ‘Vlietland noordoost 2005’. Met het nieuw te maken bestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ wordt de beoogde ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Termijn van inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van vrijdag 27 mei 2022 tot en met donderdag 7 juli 2022.

Inzien ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1916.VlietlandNoord-ON01;

• de gemeentelijke website www.lv.nl/overzicht-bestemmingsplannen;

• een papieren versie ligt in het Servicecentrum (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam.

Indienen zienswijzen

Tijdens de eerdergenoemde termijn van inzage kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij:

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg

Ontwerpbestemmingsplan ’Doorontwikkeling Vlietland Noord’ / zaaknummer 766669

Postbus 1005

2260 BA LEIDSCHENDAM

Een schriftelijke zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van:

- uw naam, adres en onderwerp ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Doorontwikkeling Vlietland Noord’.

- een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan en

- uw handtekening.

Houd er rekening mee dat uw zienswijze in beginsel openbaar is. Het is niet mogelijk om een anonieme zienswijze of een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer P. Heijnen van de afdeling Maatschappelijke & Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 070.

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan

Op woensdag 1 juni 2022 vindt er een inloopbijeenkomst plaats over het ontwerpbestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’. U bent tussen 16:30 uur en 19:00 uur van harte welkom in de centrale hal van het Raadhuis van Leidschendam-Voorburg, Raadhuisplein 1 in Leidschendam.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer P. Heijnen of een van de andere medewerkers van de afdeling Maatschappelijke & Ruimtelijke Ontwikkeling, vakgroep ruimtelijke plannen, op telefoonnummer 14 070.

Naar boven