Subsidieregeling welzijnsorganisaties gemeente Beuningen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Beuningen;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Beuningen 2022

 

besluit vast te stellen de:

 

Subsidieregeling welzijnsorganisaties gemeente Beuningen 2022

 

Artikel 1 Uitleg van begrippen

In deze regeling verstaat het college onder:

Activiteit: een met gebruikmaking van de subsidie te leveren product, prestatie of dienst.

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen.

organisatie: een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk met als hoofddoel zich in te zetten voor een specifieke doelgroep te weten: ouderen, gehandicapten, mensen met een laag inkomen, mensen die ondersteuning nodig hebben richting werk, vrouwen en mensen met een psychische kwetsbaarheid of het faciliteren van EHBO en AED.

Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening gemeente Beuningen 2022.

 

 

Artikel 2 Doelstellingen

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Beuningen zoals geformuleerd in het beleidsplan Sociaal Domein, zoals (niet uitputtend):

a. activiteiten die gericht zijn op het welzijn en de gezondheid van inwoners in de gemeente Beuningen;

b. activiteiten gericht op de participatie van nieuwe doelgroepen;

c. activiteiten gericht op maatschappelijke thema’s zoals: eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, dementie, psychiatrie, dagbesteding door werk of activiteiten, ondersteuning bij financiële of juridische problemen, ouderenmishandeling en financiële uitbuiting;

d. deskundigheidsbevordering van bestuursleden, vrijwilligers en leden voor zover die functioneel zijn en de organisatie of vereniging ten goede komen;

e. activiteiten waarbij samenwerking wordt gezocht met andere (senioren)verenigingen of andere maatschappelijke, culturele of natuur- of milieuorganisaties voor zover dat bijdraagt aan de punten a tot en met d van dit artikel en een positief effect heeft op het aantal of de kwaliteit van de activiteiten die worden georganiseerd.

 

 

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

1. De subsidie kan alleen aangevraagd worden door organisaties.

2. De organisatie heeft een voltallig bestuur, bestaande uit minimaal drie personen.

3. Activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Beuningen en komen ten goede aan inwoners van de gemeente.

4. De organisatie spant zich aantoonbaar in om haar activiteiten zo breed mogelijk kenbaar te maken bij de inwoners van Beuningen.

5. Organisatie vraagt een bijdrage (naar vermogen) van de deelnemers aan de activiteit. De bijdrage kan financieel of materieel zijn, of in de vorm van een tegenprestatie.

6. Het college kan bij de subsidieverlening aan de organisatie de voorwaarde opleggen dat zij deelneemt aan lokale overleggen (zoals Maatschappelijk overleg) of relevante inhoudelijke werkgroepen rondom maatschappelijk thema’s, indien dit relevant is voor de doelstellingen van de activiteit.

 

 

Artikel 4 Aanvraagproces en Subsidieplafond

1. De subsidie wordt aangevraagd volgens de systematiek zoals beschreven in de verordening.

2. Het college kan een subsidieplafond vaststellen voor de subsidies die vanuit deze regeling kunnen worden verleend.

3. Als er een subsidieplafond wordt ingesteld door het college, stelt het college daarbij vast of het beschikbare budget wordt verdeeld op basis van datum aanvraag (wie het eerst komt, die het eerst maalt), of naar rato onder alle aanvragers die voor een vastgestelde datum een aanvraag hebben gedaan.

4. Als de organisatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 

 

Artikel 5 Subsidiebedrag

1. Het jaarlijkse subsidiebedrag voor organisaties bestaat ten hoogste uit een basisbedrag van € 1250.

2. De organisaties die het gebruik van AED’s of EHBO stimuleren ontvangen een subsidie ter hoogte van € 2250 per jaar.

3. De voedselbank, kledingbank en Vrijwillig landschapsbeheer ontvangen een subsidie ter hoogte van € 2500 per jaar.

4. De rechtswinkel ontvangt een subsidie ter hoogte van € 3000 per jaar.

5. Seniorenverenigingen ontvangen bovenop het basisbedrag een activiteitenbedrag ter hoogte van € 5.750, een bedrag per lid, ouder dan 65 jaar, van € 7,50 en een bedrag per inwoner van de dorpskern waar zij gevestigd zijn van € 0,50.

6. Voor specifieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld dagbesteding, wordt het subsidiebedrag op een andere wijze berekend, onder meer afhankelijk van het aantal gebruikers of deelnemers. De berekening van de subsidie wordt in de opdrachtbeschrijving bij de beschikking vermeld.

 

 

Artikel 6 Verantwoording

De organisatie stelt jaarlijks een inhoudelijk jaarverslag en jaarrekening op, ook als de subsidie direct wordt vastgesteld en geen verantwoording verplicht is. Het college kan deze informatie ter controle altijd opvragen.

 

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden uit artikel 9 van de Subsidieverordening, kan een subsidie ook worden geweigerd als er sprake is van één of meerdere van de volgende gevallen:

a. de subsidieaanvraag voldoet niet aan de in artikel 2 van deze subsidieregeling genoemde doelstellingen;

b. de subsidieaanvraag voldoet niet aan de in artikel 3 van deze subsidieregeling genoemde voorwaarden;

c. De financiële reserves van de organisatie zijn hoger dan redelijkerwijs noodzakelijk, waardoor de activiteiten ook zonder subsidie kunnen worden georganiseerd.

 

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de organisatie afwijken van deze regeling, in die gevallen waarin de regeling niet voorziet of de toepassing van een of meer bepalingen van deze regeling zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling welzijnsorganisaties gemeente Beuningen 2022’.

2. Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2022.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen d.d. 18 mei 2022.

Secretaris Burgemeester

Dyanne Kocken Daphne Bergman

Naar boven