Gemeente Leudal – Afsluiting plein hoek Dorpstraat-Vlasstraat in Heythuysen

 

Verkeersbesluit nr. 2022/009

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal,

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Leudal bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Leudal d.d. 23 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan mr. L.J. van der Linden, afdelingshoofd Ruimte.

 

Vereiste van het besluit

Gelet op:

- artikel 15 lid 2 van de Wvw 1994, op grond waarvan maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

- artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat

- het plein op de hoek Dorpstraat – Vlasstraat onderdeel is van het winkelcentrum van Heythuysen.

- dit plein gebruikt wordt door terrassen van naastgelegen horeca.

- dit bijdraagt aan een verbetering van de beleving van het centrum van Heythuysen.

- als onderdeel van de recente herinrichting van dit plein is voorzien in de mogelijkheid tot een gedeeltelijke afsluiting van het plein voor gemotoriseerd verkeer.

- door deze gedeeltelijke afsluiting de terrassen uitgebreid kunnen worden.

- deze gedeeltelijke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer van half april tot half oktober (6 maanden) van toepassing is en jaarlijks terugkeert.

- daardoor conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en de terrassen voorkomen worden.

- er vier reguliere parkeerplaatsen en drie gehandicaptenparkeerplaatsen op het plein bereikbaar blijven.

- daardoor de nabijgelegen voorzieningen ook voor gehandicapten bereikbaar blijven.

- door deze gedeeltelijke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer circa 12 parkeerplaatsen niet bereikbaar zijn.

- het verlies van deze parkeerplaatsen gedurende half april tot half oktober opgevangen kan worden op nabijgelegen parkeerplaatsen, waaronder aan de Vlasstraat en op het parkeerterrein aan de Schoolstraat.

- deze gedeeltelijke afsluiting voor gemotoriseerd verkeer daarom niet resulteert in een onacceptabele verkeerssituatie.

 

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Is het daarom gewenst om:

Het plein op de hoek Dorpstraat-Vlasstraat van half april tot half oktober gedeeltelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer door het plaatsen van fysieke obstakels.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

1. tot het gedeeltelijk afsluiten van het plein op de hoek Dorpstraat-Vlasstraat in Heythuysen voor gemotoriseerd verkeer gedurende de periode half april tot half oktober (jaarlijks terugkerend) door het plaatsen van fysieke obstakels.

2. De locatie van de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen is aangegeven op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte tekening.

De bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

 

Heythuysen, 27 mei 2022

 

Burgemeester en wethouders van Leudal

Namens dezen,

 

 

mr. L.J. van der Linden

Afdelingshoofd Ruimte

 

Bijlage

Afbeelding 1. Locatie gedeeltelijke afsluiting plein hoek Dorpstraat - Vlasstraat in Heythuysen

 

 

Bezwaar

Tegen het besluit staat bezwaar open. U kunt contact opnemen met mevrouw M. Smeets, tel. 0475-859000 als u meer wilt weten over het besluit of als het besluit onduidelijk is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Het bezwaarschrift bevat tenminste:

- De naam en het adres van de indiener(s)

- De datum van het bezwaarschrift

- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit toevoegen

- De gronden van het bezwaar (motivering)

- Uw handtekening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ  Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.

Naar boven