Verkeersbesluit afsluiten De Meije en de Oude Meije voor motoren in weekenden en op feestdagen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden,

 

Nummer: Z/22/047476

 

 

Bevoegdheid

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegeverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994), waarin het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

 

Vereiste van het besluit

Gelet op:

 • artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 12 BABW, op grond waarvan het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

 

Motivering

Na aanhoudende klachten van bewoners over geluidhinder en verkeersonveilige situaties, is in overleg met de bestuurders van de naastgelegen gemeenten Nieuwkoop en Bodegraven-Reeuwijk en de vertegenwoordigde wijk- en dorpsteams uit deze gemeente besloten om ten tijde van het motorseizoen een geslotenverklaring voor motorfietsen als proef in te stellen.

Op 8 maart 2021 hebben wij hiervoor een verkeersbesluit genomen, inhoudende een geslotenverklaring voor motorfietsen op de Meije, vanaf het kruispunt Meije/Hazekade tot en met de Oude Meije gedurende de weekenden (zaterdag, zondag en feestdagen van 09.00 uur tot 20.00 uur) in de periode van 1 april tot 1 oktober door plaatsing van het bord C 11 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met de onderborden ‘zaterdag, zondag en feestdagen van 9.00 uur tot 20.00 uur en ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’.

Verkeersveiligheid en het subjectieve verkeersveiligheid gevoel zijn belangrijke uitgangspunten in het beleid van de gemeente Woerden. Daarnaast richt het recreatiebeleid van de gemeente Woerden zich op sportieve en actieve mensen, vooral gezien de vele bewegwijzerde routes in een bijzonder landschap. Focus op deze doelgroepen en activiteiten past bij de kracht en kwetsbaarheid van het veenweidegebied, de gemoedelijke cultuur, het wandel- en fiets- en waternetwerk en de toenemende aandacht voor gezondheid.

 

 

Tellingen

Tijdens de proefperiode zijn er op verschillende momenten metingen uitgevoerd door MEETEL B.V. Om een goed inzicht te verkrijgen van het effect van de geslotenverklaring op de hoeveelheid motorfietsen is in eerste instantie een nulmeting uitgevoerd. Deze nulmeting heeft plaatsgevonden in de periode 12 maart t/m 7 april 2021 en van 15 april t/m 3 mei 2021. Tijdens deze nulmeting waren er geen borden aanwezig en was er geen geslotenverklaring voor motorfietsen.

Tijdens de geslotenverklaring heeft er een meting plaatsgevonden tussen 11 juni t/m 28 juni 2021 en tussen 2 september t/m 23 september 2021. Tijdens deze metingen waren de verkeersborden met de geslotenverklaring en de onderborden aanwezig.

 

Na afloop van de proefperiode is aan de hand van de meetresultaten uit de tellingen een analyse opgemaakt van de effecten van de maatregel op het aantal motorfietsen. Hieruit zijn de hiernavolgende conclusies getrokken:

 • In de eerste periode van de nulmeting (12 maart t/m 7 april) zijn gemiddeld 32 motoren per weekenddag geteld. Het weer was in die periode echter niet zodanig mooi dat veel motorrijders de weg op gaan. In de tweede periode van de nulmeting (15 april t/m 3 mei) zijn gemiddeld 99 motoren per weekenddag geteld. Omdat het in die periode beter weer was, is dit gezien als een representatieve nulmeting.

 • Tijdens de metingen met de geslotenverklaring voor motoren zijn wederom in twee periodes metingen verricht. In deze periodes zijn respectievelijk 40 en 42 motoren gemiddeld per weekenddag gemeten. De weersomstandigheden waren in die weekenden beter dan in de periode van de nulmeting. Daarmee wordt geconcludeerd dat het motorverbod een positief effect heeft op het aantal motorrijders omdat dit aantal is afgenomen ten opzichte van de periode zonder geslotenverklaring.

 • De V85 snelheid (van alle voertuigen) in de bebouwde kom van de Meije ligt tussen de 44-47 km/uur. We hebben geconstateerd dat de snelheid van alle gemeten motorvoertuigen in juni iets lager ligt dan in de andere meetperiodes.

 • In de weekenden met mooi weer zijn aantallen fietsers gemeten tussen de 1000 – 1600 per dag. Gemiddeld rijden er per meetperiode en per weekenddag respectievelijk 405, 988, 814 en 1021 fietsers over de Meije.

 • We kunnen concluderen dat de vrees voor het verplaatsen van de problematiek (richting de Amstelkade gemeente Nieuwkoop) als gevolg van de geslotenverklaring van motoren in de Meije onterecht is gebleken. Er is geen of nauwelijks sprake geweest van een toename van motorfietsen op de Amstelkade.

 

Enquête

Om een beeld te verkrijgen van hoe de omwonenden de proef met de geslotenverklaring hebben ervaren is er een enquête uitgezet die men digitaal heeft kunnen invullen. Het invullen van de enquête was geheel vrijblijvend. De enquête was in te vullen via de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en alle bewoners van de Meije, Oude Meije en aanpalende wegen zijn per brief over deze enquête geïnformeerd. Men kon de enquête invullen gedurende een periode van twee weken. Uit de enquêteresultaten zijn de volgende conclusies getrokken.

 

 • De enquête is ingevuld door 210 respondenten waarvan 195 aanwonend zijn in de Meije. Van het aantal respondenten vindt 11% een afsluiting in het weekend niet nodig. Daarentegen ziet 32% van het totaal aantal respondenten het liefst een afsluiting voor 7 dagen in de week. 57% van het totaal aantal respondenten wil de afsluiting - zoals vormgegeven in de proefperiode - in 2022 voortzetten.

 • In totaal is 89% van de respondenten voor een afsluiting voor motoren in het weekend.

 • De reden voor gewenste afsluiting is gelijkelijk verdeeld tussen geluidsoverlast, verkeersveiligheid en te hard rijden.

 • Een groot deel van de respondenten gaf aan dat een afsluiting valt of staat met handhaving daarvan. Daar ontbrak het tijdens de proef aan.

 

Doelen

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, is het gewenst om een geslotenverklaring voor motorfietsen in te stellen op de Meije vanaf de kruising van Meije en de Hazekade tot en met de Oude Meije, gedurende de weekenden (zaterdag, zondag en feestdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) in de periode van 1 april tot 1 oktober door plaatsing van het bord C 11 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met de onderborden ‘zaterdag , zondag en feestdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur en ‘uitgezonderd ontheffinghouders’.

 

Verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers

In de Meije, en dan vooral tijdens de weekenden in het voorjaar en zomerperiode, is er sprake van een aanzienlijke toename van recreanten, waarbij allerlei soorten weggebruikers (motorrijders, wielrenners/fietsers, auto’s, wandelaars etc.) elkaar treffen. Deze vermenging maakt dat er sprake is van een gevoel van verkeersonveiligheid. Ook wordt veel overlast ondervonden door de aanwonenden van geluid door de aanzienlijke hoeveelheid motoren die zich in De Meije begeven.

De Meije heeft als wegcategorie een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom, waar 60 km/u de snelheidslimiet is. Een deel van de Meije valt binnen de bebouwde kom en op dit deel van de weg geldt een snelheidslimiet van 30 km/u. De verkeersfunctie van de weg is daar ondergeschikt aan de woonfunctie. Ook wordt de Meije gekenmerkt door het vele recreatieve verkeer.

De geringe wegbreedte van De Meije, de functie van de weg, in combinatie met de hoeveelheid aan motoren levert een snelheidsverschil op tussen motoren en het langzame verkeer wat kan leiden tot onveilige verkeerssituaties. Het subjectieve verkeersonveiligheidgevoel neemt hierdoor toe voor met name wandelaars en fietsers. Het recreatiebeleid van de gemeente Woerden richt zich op sportieve en actieve mensen, vooral gezien de vele bewegwijzerde routes in een bijzonder landschap. Focus op deze doelgroepen en activiteiten past bij de kracht en kwetsbaarheid van het veenweidegebied, de gemoedelijke cultuur, het wandel- en fiets- en waternetwerk en de toenemende aandacht voor gezondheid.

 

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden

 

De Meije is een uniek stukje veenweidegebied in Nederland. Een langgerekt lintdorp in het Nederlandse Groene Hart dat ligt aan het gelijknamige riviertje de Meije. De Meije is opgenomen in de Provinciale Milieuverordening van de provincie Zuid-Holland en aangewezen als stiltegebied “Nieuwkoop en de Meije’ en grenst pal aan het Natura 2000 gebied ‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’. De meeste geluidoverlast van voertuigen wordt veroorzaakt door de motorfietsen (te hard rijden, gierende en ronkende motor geluiden, rijden in grote colonnes, etc.). Het motorverkeer doet afbreuk aan de karaktereigenschappen van het gebied en de functie van de weg. Met de verkeersmaatregel wordt beoogd de hinder en overlast dat door het verkeer – en specifiek die van de motorrijder - wordt veroorzaakt te beperken dan wel te voorkomen. De verkeersmaatregel draagt bij aan het beperken van onveilige verkeersituaties en verdere aantasting van het karakter van het gebied en de functie van de weg. Met de verkeersmaatregel wordt evenwicht gebracht in wat de weg en de omgeving nog kan dragen op de specifieke momenten waarvoor de verkeersmaatregel wordt ingesteld.

 

Belangenafweging

Voor het treffen van deze verkeersmaatregel is de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De overweging om deze procedure te volgen is, dat de verkeersmaatregel in eerste aanleg als proef is uitgevoerd en direct belanghebbenden de gelegenheid hebben gehad door middel van de enquête en wijkteam overleggen hun standpunt kenbaar te maken. De belangen van direct belanghebbenden zijn voldoende inzichtelijk om tot dit besluit te komen.

 

Naar ons oordeel is op de Meije, en dan vooral tijdens de weekenden in de periode van maart tot oktober, sprake van een aanzienlijke toename van recreanten, waarbij allerlei soorten weggebruikers (motorrijders, wielrenners/fietsers, auto’s, wandelaars etc.) met elkaar samenkomen. Deze vermenging maakt dat er sprake is van een gevoel van verkeersonveiligheid. Ook wordt tijdens deze periode bij mooi weer, veel overlast ondervonden door de aanwonenden van geluid door de aanzienlijke hoeveelheid motoren die zich op De Meije begeven.

 

De verkeersonveiligheid ontstaat vooral bij de aanwezigheid van motorfietsen. Zij kunnen zich eenvoudiger mengen met het overige verkeer. De combinatie van hoge intensiteiten, grote verschillen in onderlinge snelheden (hogere acceleratie van motorfietsen) en de smalle breedte van de weg zorgen ervoor dat de overige weggebruikers in onveilige verkeerssituaties terecht komen.

 

Uit de proefperiode is gebleken dat het aantal motoren is gedaald ten tijde van het motorverbod en dat aanwonenden minder geluidoverlast hebben ervaren. We hebben kunnen concluderen dat het verbod voorziet in een behoefte. 89% van de geënquêteerden is voorstander van de voorzetting van de geslotenverklaring voor motorfietsen.

 

In de overweging om de verkeersmaatregel te continueren speelt mee dat het verbod slechts geldt voor een bepaalde periode van het jaar (1 april tot 1 oktober) en voor een bepaald gedeelte van de week (weekend), en dat er voor het doorgaand verkeer een goede alternatieve route aanwezig is. Doorgaande motorrijders kunnen de route tussen de Woerdense Verlaat en de Buitenkerk (tussen Bodegraven en Zwammerdam) goed afleggen via de Rietveld in Woerden of via Nieuwkoop. Deze routes verschillen slechts één minuut in tijd met de route via de Meije.

 

Fysieke maatregelen om de weg voor motorfietsen onaantrekkelijk maken, zijn overwogen maar zijn vanwege de beperkte breedte, de fysieke gesteldheid (slechte ondergrond) van de weg en de aanwezigheid van landbouwverkeer die zijn bestemming heeft in het gebied niet gewenst.

 

Met in achtneming van alle belangen zijn wij van oordeel dat het belang van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter van het gebied, zwaarder weegt dan het belang van het gebruik van de weg door motorfietsen in de periode van de verkeersmaatregel.

 

Advies korpschef van de politie

 • overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde. Deze adviseerde positief op het voorgenomen besluit.

Advies gemeente Bodegraven-Reeuwijk en gemeente Nieuwkoop

 • Overeenkomstig artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de gemeente Nieuwkoop. Beide gemeenten hebben positief geadviseerd op het voorgenomen besluit.

 • De gemeente Bodegraven-Reeuwijk een verkeersbesluit neemt voor het deel van de Meije wat onder hun grondgebied valt en waarmee een sluitend verbod voor motoren wordt ingesteld over de gehele Meije.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

Tot instellen van een geslotenverklaring voor motoren op de Meije vanaf het kruispunt de Meije/Hazekade tot en met de Oude Meije van 1 april tot 1 oktober op zaterdag, zondag en op feestdagen van 9u t/m 18u. Het besluit zal worden bekrachtigd met de plaatsing van de borden model C11 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de onderborden met de tekst ‘Van 1 april tot 1 oktober op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u - 18u” en “uitgezonderd ontheffinghouders”, een en ander volgens bijgevoegde situatietekening.

 

Bezwaar

 

 

Bijlage

 • Tekening traject motorverbod

 

 • Afbeelding bordencombinatie (onderborden zijn indicatie)

 

 

 

 

 

Woerden, 02-06-2022

Namens het college van burgemeester en wethouders van Woerden,

K. Ten Hove

Beleidsadviseur Verkeer

Team Realisatie en beheer

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening.

Naar boven