Gemeente Alphen aan den Rijn - verleende omgevingsvergunning: het plaatsen van een windwokkel, Buitenkerk 75 A te Zwammerdam, V2021/1061

 

Buitenkerk 75 A te Zwammerdam

2471 XH

V2021/1061

het plaatsen van een windwokkel

Datum verleend: 11 januari 2022

 

Bezwaarclausule

Wij maken u erop attent dat belanghebbenden op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van verzending van de beschikking een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal doen via: www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar U kunt ook per mail een bezwaarschrift indienen via gemeente@alphenaandenrijn.nl Tot slot kunt u een brief sturen naar Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

De termijn gaat in op de dag na verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Voorlopige voorziening

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Naar boven