Subsidieregeling Corona Noodfonds, Herstel en Innovatie gemeente Enkhuizen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen;

 

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

 • -

  Artikel 2 Algemene subsidieverordening Enkhuizen 2016

 

Overwegende dat:

 • -

  De Covid-pandemie van grote invloed is op het maatschappelijke leven

 • -

  Maatschappelijke organisaties en instellingen zwaar getroffen zijn door de Covid-pandemie

 • -

  Er mogelijk exploitatietekorten zijn ontstaan door de landelijke Corona-maatregelen

 • -

  De mogelijkheid geboden wordt voor herstel en innovatie na de Corona-crisis.

 

Besluit vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling Corona Noodfonds, Herstel en Innovatie gemeente Enkhuizen 2022

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen om verlening van subsidie ingevolge de subsidieregeling Corona Noodfonds, Herstel en Innovatie 2022 Enkhuizen;

 • aanvrager: een non-profit organisatie met een volledige rechtspersoonlijkheid binnen de gemeente Enkhuizen een maatschappelijke voorziening biedt op het gebied lokale culturele voorzieningen, vrijwilligersorganisaties jeugd, sport, ouderenorganisaties, milieueducatie of buurt- en dorpshuizen;

 • voorliggende voorziening: ondersteuningsmogelijkheden waar aanvrager aanspraak op mag maken bij het Rijk; de provincie en beschikbare fondsen;

 • voorziening: financiële ondersteuning die verstrekt wordt uit het Corona Noodfonds Enkhuizen;

 • ASV: Algemene Subsidieverordening 2016;

 • Initiatief ten behoeve van herstel en innovatie: activiteiten die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling, transformatie of het vergroten van de weerbaarheid van organisaties. Dat kan variëren van een online aanbod, een vernieuwde website of marketingcampagne voor extra bezoekers of nieuwe leden tot investeringen in materiaal (niet zijnde bouwkundige aanpassingen / investeringen in gebouwen).

 • Eenmalig initiatief: projecten die een positieve bijdrage leveren aan de culturele sector, jeugd- of dorpshuisvoorziening van Enkhuizen én/of het versterken van de mentale gezondheid van inwoners van de gemeente Enkhuizen.

Artikel 2 Uitgangspunten subsidie

 • 1.

  Een subsidie is eenmalig.

 • 2.

  Een subsidie vanuit deze regeling kan worden verleend voor:

  • a.

   compensatie van een negatief exploitatieresultaat dat ontstaan is door opgelegde maatregelen ten gevolge van het coronavirus;

  • b.

   compensatie wanneer het voortbestaan van de aanvrager in het geding is;

  • c.

   een cofinanciering door de gemeente die voortvloeit uit een vastgestelde voorliggende voorziening;

  • d.

   een initiatief ten behoeve van herstel en innovatie;

  • e.

   eenmalige initiatieven.

Artikel 3 Toetsingscriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • a.

  de aanvrager is een non-profit organisatie;

 • b.

  de aanvrager biedt een kunst-, cultuur-, jeugd- , sport-, ouderen-, educatie- of dorpshuisvoorziening op het grondgebied van de gemeente Enkhuizen;

Om voor een subsidie in het exploitatietekort in aanmerking te komen, moet daarnaast aan alle volgende criteria worden voldaan:

 • c.

  de aanvrager kan aantonen dat door de gevolgen van corona sprake is van financiële schade en daardoor een negatief exploitatieresultaat behaald is;

 • d.

  de aanvrager heeft zich aantoonbaar ingespannen om alternatieve inkomsten te genereren dan wel kosten te besparen;

 • e.

  de aanvrager heeft zich aantoonbaar ingespannen om gebruik te maken van voorliggende voorzieningen;

 • f.

  de voorziening die wordt geboden, draagt naar het oordeel van het college bij aan de doelstellingen die de gemeente heeft gesteld in relevante beleidskaders (over met name accommodaties, het sport-, ouderen-, jeugd-, cultuurbeleid);

Om voor een subsidie in aanmerking te komen voor herstel en innovatie, moet naast de criteria genoemd in lid a. en b. aan alle volgende criteria worden voldaan:

 • g.

  de activiteiten dragen aantoonbaar bij aan het herstel, de ontwikkeling, transformatie of het vergroten van de weerbaarheid van organisaties;

 • h.

  de activiteiten moeten bijdragen aan de noodzaak om te herstellen en/of te innoveren om voorbereid te zijn op de toekomst tijdens en na de coronacrisis. De beoordeling van het perspectief (meerwaarde op langere termijn) is hierbij van belang;

 • i.

  De activiteiten passen niet binnen het reguliere subsidieprogramma van de gemeente. Het betreft een activiteit die zonder deze subsidie niet mogelijk is ;

Om voor een subsidie in aanmerking te komen voor een eenmalig initiatief, moet naast de criteria genoemd in lid a. en b. aan alle volgende onderstaande criteria worden voldaan:

 • j.

  het eenmalige initiatief levert een positieve bijdrage aan de culturele sector, jeugd- of dorpshuisvoorziening én inwoners van de gemeente Enkhuizen;

 • k.

  een project draagt bij aan het welbevinden van inwoners, met name aan het tot stand komen van sociale contacten;

 • l.

  het initiatief past niet binnen het reguliere subsidieprogramma van de gemeente. Het betreft een project wat zonder deze subsidieregeling niet mogelijk is was geweest;

 • m.

  er moet worden samengewerkt. Dit kan samenwerking zijn met lokale organisaties maar ook met horeca, winkeliers en andere ondernemers.

Artikel 4 Grondslagen subsidie

Voor een bijdrage in het exploitatietekort 2021:

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal het negatief exploitatieresultaat van het boekjaar 2021 met in achtneming dat aanvrager minimaal 12,5% van de reserves die er waren op 31 december 2020 gebruikt om het negatieve exploitatieresultaat zelf op te vangen.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste het verschil tussen het exploitatieresultaat van het betreffende boekjaar en het gemiddelde eventuele negatieve exploitatieresultaat van de 2 voorgaande boekjaren.

 • 3.

  Indien het aantal aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, worden alle te verlenen subsidies onder het betreffende plafond met een zelfde percentage naar beneden bijgesteld tot het plafond niet meer overschreden wordt.

Voor een bijdrage voor herstel en innovatie of een eenmalig initiatief:

 • 4.

  De subsidie bedraagt maximaal 70% van de ingediende begroting met een maximum van € 5.000,00, maar bedraagt nooit meer dan het uiteindelijke tekort. Minimaal 30% bestaat uit cofinanciering of eigen bijdrage.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

Voor alle aanvragen geldt:

 • 1.

  De aanvrager moet een aanvraagformulier invullen.

 • 2.

  De aanvraag geschiedt per e-mail naar stadhuis@enkhuizen.nl

Voor een aanvraag in het exploitatietekort:

 • 3.

  Een aanvraag voor een subsidie moet uiterlijk op 1 juni 2022 zijn ingediend.

 • 4.

  Het college baseert de subsidieverlening op onderstaande documenten:

  • a.

   jaarrekeningen van 2019 en 2020;

  • b.

   (voorlopige) jaarrekening 2021 mét toelichting waarin de effecten van corona zijn vermeld;

  • c.

   onderbouwing van het verwachte exploitatietekort 2021

Voor een aanvraag voor herstel en innovatie of een eenmalig initiatief geldt:

 • 5.

  Een aanvraag voor een subsidie moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn ingediend.

 • 6.

  Behandeling van aanvragen vindt plaats op volgorde van ontvangst.

 • 7.

  Het college baseert de subsidieverlening op onderstaande documenten:

  • a.

   inhoudelijke onderbouwing van het ingediende plan

  • b.

   financiële onderbouwing van het ingediende plan;

 • 8.

  Bij een overschrijding/overintekening geldt het principe ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op de weigeringsgronden zoals beschreven in de ASV, artikel 11, wordt de aangevraagde subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   het exploitatietekort naar het oordeel van het college niet te wijten is aan de gevolgen van corona;

  • b.

   aanvrager geen organisatie is die valt onder de categorie lokale culturele voorzieningen, vrijwilligersorganisaties jeugd of buurt- en dorpshuizen;

  • c.

   de aanvraag naar oordeel van het college niet het beoogde doel, zoals omschreven in artikel 2 van subsidieregeling, realiseert;

  • d.

   de aanvrager onvoldoende motiveert op welke manier de activiteit een bijdrage levert aan de doelen uit deze subsidieregeling;

  • e.

   er geen sprake is van een redelijke verhouding tussen de kosten en de bestedingen;

  • f.

   de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

  • g.

   het subsidieplafond bereikt is.

 • 2.

  Het college kan de aanvraag afwijzen indien niet aantoonbaar is voldaan aan de toetsingscriteria omschreven in artikel 3, c tot en met l.

Artikel 7 Subsidieplafonds

Het subsidieplafond voor een bijdrage in het exploitatietekort bedraagt € 133.500,00

Het subsidieplafond voor een bijdrage in herstel en innovatie en een eenmalige initiatieven bedraagt € 44.500,00.

Artikel 8 Subsidieverlening

 • 1.

  Het nemen van een besluit tot verlening van subsidie vindt plaats binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

 • 2.

  Vooruitlopend op de toekenning van de subsidie kan het college een voorschot verlenen.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidie in een tekort in de exploitatie wordt direct vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie voor herstel en innovatie en eenmalige initiatieven worden achteraf definitief vastgesteld. Binnen 3 maanden na afloop van het project of besteding van de subsidie dient daartoe een inhoudelijk en financieel verslag te worden ingediend.

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen heeft die onevenredig zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 • 2.

  Het college behoudt het recht om bij overintekening keuzes te maken in de toekenning van de subsidie.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de volgende dag, na de datum van bekendmaking.

Bij de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Subsidieregeling Corona Noodfonds gemeente Enkhuizen ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Subsidieregeling Corona Noodfonds, Herstel en Innovatie Enkhuizen 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, gehouden op 5 april 2022,

De secretaris,

N.A. Hellingman-Kuiper

De burgemeester,

E.A. van Zuijlen

Naar boven