Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Dutch Grand Prix 2022

Nr. 2022/683064

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort,

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

Aanleiding

dat het raceweekend van de Dutch Grand Prix 2022 (hierna: DGP) op het circuitpark te Zandvoort plaatsvindt van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022;

dat in het kader van het waarborgen van (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid ten tijde van het evenement diverse verkeersmaatregelen worden getroffen in de omgeving van het circuit;

dat deze verkeersmaatregelen worden getroffen als onderdeel van het Mobiliteitsplan DGP 2022;

dat het Mobiliteitsplan DGP 2022 is opgesteld door een co-creatie met de diverse betrokken stakeholders, zowel publieke als private stakeholders;

dat het Mobiliteitsplan DGP 2022 onderdeel uitmaakt van de totale planvorming voor de DGP 2022 en het bevoegd gezag op basis van deze planvorming een aanvraag voor een vergunning heeft ontvangen voor het organiseren van dit evenement;

dat de verkeersmaatregelen volgend het uit Mobiliteitsplan DGP 2022 gemeentegrensoverschrijdend zijn en dan ook worden uitgevoerd op wegen van diverse wegbeheerders;

dat voorliggend verkeersbesluit de besluitplichtige verkeersmaatregelen omschrijft die worden getroffen op wegen gelegen in de gemeente Zandvoort;

dat voor verkeersmaatregelen die getroffen worden op wegen gelegen in andere beheersgebieden separate verkeersbesluiten worden vastgesteld;

dat indien van toepassing op grond van artikel 87 van het RVV 1990 onder vastgestelde voorwaarden diverse ontheffingen worden verleend op de in te stellen geslotenverklaringen;

dat naast de in voorliggend besluit beschreven verkeersmaatregelen tevens diverse borden voor omleidingsroutes en informatiepanelen langs de openbare wegen worden geplaatst ter geleiding van deelnemers aan het verkeer;

dat de verkeersborden die een geslotenverklaring of parkeerverbod aanduiden minimaal een week voorafgaand de inwerkingtreding worden aangekondigd;

Juridisch kader

dat de wegen genoemd in voorliggend besluit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort is gemandateerd;

dat gelet op artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 en artikel 12 van het BABW voor het plaatsen en verwijderen van de in voorliggend besluit genoemde verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

dat gelet op artikel 2, lid 1a, b en c en lid 2a en b, van de WVW 1994 de in voorliggend verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

- het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

dat gelet op artikel 2, lid 1d, van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het treffen van de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen;

Belangenafweging

dat het in het geding zijn van het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer gedurende dit evenement ondergeschikt wordt geacht ten opzichte van de belangen die met dit verkeersbesluit worden gediend, omdat zonder het treffen van de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen de (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid ten tijde van het evenement niet kan worden gegarandeerd;

dat om de bereikbaarheid tijdens het evenement voor specifieke groepen belanghebbenden te waarborgen onder vastgestelde voorwaarden ontheffingen worden verleend;

Overleg

dat gelet op de artikelen 23 en 25 van het BABW als gevolg van de maatregelen genoemd in voorliggend besluit overleg is gevoerd met de relevante eigenaren van wegen, de bevoegde gezagen van wegen en de spoorwegbeheerder;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort besluit:

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in te stellen op de N201 (Zandvoortselaan), tussen de aansluiting met de N201 (Zandvoortselaan Nieuw Unicum) en een punt circa 50 meter ten oosten daarvan;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd ontheffinghouders op de volgende locatie:

* N200 (Boulevard Barnaart), tussen de aansluitingen met het parkeerterrein ‘Boulevard Barnaart Noord 3’ en het parkeerterrein ‘Boulevard Barnaart Noord 4’;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd ontheffinghouders en fietsers en bromfietsers op de volgende locatie:

* N201 (Zandvoortselaan), direct ten westen van de aansluiting met Nieuw Unicum;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van donderdag 1 september 2022 05.00 uur tot en met maandag 5 september 2022 05.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 01-09-2022 5.00 uur t/m 04-09-2022 23.00 uur’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op de volgende locaties:

* Parkeerterrein Kennemer Golf & Country Club, gelegen aan de Kennemerweg;

* Parkeerterrein Center Parcs, gelegen aan de Vondellaan;

* Boulevard Barnaart, ter hoogte van adresnummer 6;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van donderdag 1 september 2022 05.00 uur tot en met zondag 4 september 2022 23.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 22-08-2022 05.00 uur t/m 09-09-2022 23.00 uur’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op het parkeerterrein Boulevard Barnaart Noord 1, parallel gelegen aan de N200 (Boulevard Barnaart);

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van maandag 22 augustus 2022 05.00 uur tot en met vrijdag 9 september 2022 23.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 31-08-2022 22.00 uur t/m 05-09-2022 5.00 uur’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op de volgende locaties:

* Parkeerterrein Boulevard Barnaart Noord 2, parallel gelegen aan de N200 (Boulevard Barnaart);

* Parkeerterrein Boulevard Barnaart Noord 3, parallel gelegen aan de N200 (Boulevard Barnaart);

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van woensdag 31 augustus 2022 22.00 uur tot en met maandag 5 september 2022 05.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 29-08-2022 07.00 uur t/m 04-09-2022 23.00 uur’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op de volgende locaties:

* Parkeerterrein Boulevard Barnaart Noord 4, parallel gelegen aan de N200 (Boulevard Barnaart);

* Parkeerterrein Boulevard Barnaart Noord 5, parallel gelegen aan de N200 (Boulevard Barnaart);

* Parkeerterrein Boulevard Barnaart Noord 6, parallel gelegen aan de N200 (Boulevard Barnaart);

* Parkeerterrein Boulevard Barnaart Noord 7, parallel gelegen aan de N200 (Boulevard Barnaart);

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van maandag 29 augustus 2022 07.00 uur tot en met zondag 4 september 2022 23.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 30-08-2022 22.00 uur t/m 05-09-2022 05.00 uur’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op het parkeerterrein Boulevard Barnaart Noord 8, parallel gelegen aan de N200 (Boulevard Barnaart);

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van dinsdag 30 augustus 2022 22.00 uur tot en met maandag 5 september 2022 05.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 30-08-2022 22.00 uur t/m 04-09-2022 23.00 uur’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op het parkeerterrein Boulevard Barnaart Noord 9, parallel gelegen aan de N200 (Boulevard Barnaart);

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van dinsdag 30 augustus 2022 22.00 uur tot en met zondag 4 september 2022 23.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 31-08-2022 05.00 uur t/m 06-09-2022 05.00 uur’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op het parkeerterrein ter hoogte van ‘de Duinrand’, ten zuiden van de aansluiting met de N201 (Zandvoortselaan);

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van woensdag 31 augustus 2022 05.00 uur tot en met dinsdag 6 september 2022 05.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 31-08-2022 7.00 uur t/m 05-09-2022 20.00 uur’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op de Flemingstraat, het parkeerterrein ter hoogte van de huisnummers 1a-7f;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van woensdag 31 augustus 2022 07.00 uur tot en met maandag 5 september 2022 20.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 28-08-2022 23.00 uur t/m 05-09-2022 05.00 uur’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op de parkeervakken van de oostelijke rijbaan Burgemeester van Alphenstraat ten zuiden van de rotonde met de N200 (Boulevard Barnaart);

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van zondag 28 augustus 2022 23.00 uur tot en met maandag 5 september 2022 05.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de volgende locaties:

* Ingenieur E.J.J. Kuindersstraat/Stationsplein, tussen de aansluitingen met de Zeestraat en de van Speijkstraat;

* Eltzbacherstraat, tussen de aansluitingen met de Zeestraat en het Stationsplein;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 29-08-2022 7.00 uur t/m 05-09-2022’ 20.00 uur, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op de volgende locaties:

* Parkeerplaatsen Eltzbacherstraat;

* Parkeerplaatsen Stationsplein;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van maandag 29 augustus 2022 7.00 uur tot en met maandag 5 september 2022 20.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 31-08-2022 22.00 uur t/m 04-09-2022’ 23.00 uur, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op de volgende locaties:

* Parkeerterrein N200 (Burgemeester Engelbertsstraat), terrein ‘De Favaugeplein’;

* Brederodestraat, ten noorden van het voetpad komende vanaf parkeerterrein De Zuid;

* Brederodestraat, ter hoogte van het parkeerterrein Ingenieur G. Friedhoffplein;

* Ingenieur G. Friedhoffplein, parkeerterrein gelegen tussen beide rijbanen;

* Westerparkstraat, het parkeerterrein gelegen ten zuiden van het kruispunt van de N200 (Thorbeckestraat) met de N201 (Hogeweg);

* Parkeerterrein ‘De Zuid’, parallel gelegen aan de Brederodestraat;

* Parkeerterrein Boulevard Barnaart Noord 10;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op het Ingenieur G. Friedhoffplein, ten oosten van de aansluiting met de Brederodestraat;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van woensdag 31 augustus 2022 22.00 uur tot en met zondag 4 september 2022 23.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd ten behoeve van Center Parcs op de Vondellaan, ten noorden van de aansluiting met de van Lennepweg;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van woensdag 31 augustus 2022 20.00 uur tot en met zondag 4 september 2022, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C14 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor in te stellen op de N200 (Boulevard Barnaart), op de vrijliggende paden aan beide zijden direct ten noorden van de entree naar Boulevard Barnaart Noord 8;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C15 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen in te stellen op de Burgemeester van Alphenstraat;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd aanwonenden op de volgende locaties:

* van Speijkstraat, direct ten zuiden van de aansluiting met de van Lennepweg;

* Westerduinweg, tussen de aansluiting met de N201 (Zandvoorterweg) en direct ten noorden van de aansluiting met de Voormalige Trambaan;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord D5 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod tot het volgen van de rijrichting die op de borden zijn aangegeven in te stellen op de aansluiting van de Jan Evertsenstraat (links) op de van Speijkstraat;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de volgende locaties:

* Kennemerweg, ten noorden van de aansluiting met de N201 (Zandvoortselaan) (uitgezonderd ontheffinghouders);

* Voormalige Trambaan, ter hoogte van de aansluiting met de entree van de Tennisclub Zandvoort;

* Julianaweg, ter hoogte van de aansluiting met de Kostverlorenstraat;

* Koninginneweg, ter hoogte van de aansluiting met de Kostverlorenstraat;

* Jan Steenstraat, ter hoogte van de aansluiting met de Kostverlorenstraat;

* Burgemeester van Alphenstraat, ter hoogte van het parkeerterrein van het NH Hotel;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verbod om stil te staan in te stellen op de volgende locaties:

* Kamerlingh Onnesstraat, beide zijden van de rijbaan tussen de aansluitingen met de Ampèrestraat en de Keesomstraat;

* Kochstraat, oostzijde rijbaan tussen de aansluitingen met de Fahreinheitstraat en de Kamerlingh Onnesstraat;

* P.N. Quarles van Uffordlaan, beide zijden van de rijbaan tussen de aansluitingen met de Kostverlorenstraat en de Burgemeester Nawijnlaan;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden een eenrichtingsweg in te stellen op de Tolweg in zuidelijke richting, uitgezonderd fietsers en bromfietsers, tussen de aansluitingen met de N201 (Doctor C.A. Gerkestraat) en de Frans Zwaanstraat;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd fietsers en bromfietsers op de Thomsonstraat, ten noorden van de aansluiting met huisnummer 3;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C4 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een eenrichtingsweg in te stellen op de N201 (Haarlemmerstraat), ter hoogte van de aansluiting met de Brederodestraat, waarbij bestuurders ter plaatse niet kunnen keren om hun weg te vervolgen in westelijke richting;

- door middel van het verwijderen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990, de eenrichtingsweg op te heffen op de Haltestraat, direct ten noorden van de aansluiting met de Kostverlorenstraat;

- door middel van het verwijderen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990, de eenrichtingsweg op te heffen op Doctor Johannus G. Mezgerstraat, tussen de van Lennepweg en de N200 (Jacob van Heemskerckstraat)

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden een eenrichtingsweg in te stellen op de volgende locaties:

* Doctor Johannus G. Mezgerstraat in noordelijke richting, uitgezonderd fietsers en bromfietsers, tussen de aansluitingen met de van Lennepweg en de N200 (Jacob van Heemskerckstraat);

* Westerparkstraat in zuidelijke richting, tussen de aansluitingen met de N201 (Hogeweg) en de Oosterparkstraat;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in te stellen op de N200 (Jacob van Heemskerckstraat-Burgemeester Engelbertsstraat-Badhuisplein-Thorbeckestraat), tussen de aansluitingen met de N201 (Doctor C.A. Gerkestraat) en de Doctor Johannus G. Mezgerstraat);

- door middel van het verwijderen van het verkeersbord L3 (bushalte) van bijlage 1 van het RVV 1990 en het plaatsen van het verkeersbord E5 van bijlage 1 van het RVV 1990 een taxistandplaats aan te wijzen op de reguliere bushalte Badhuisplein;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden D4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven (rechtdoor) uitgezonderd fietsers en bromfietsers in te stellen op beide aansluitingen van de N200 (Burgemeester Engelbertsstraat) met de Zeestraat;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd fietsers en bromfietsers op de Doctor Jacobus P. Thijsseweg, ter hoogte van de keerlus bij de sportvelden;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden G12a en het verwijderen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verplicht fiets/bromfietspad in westelijke richting in te stellen op de N201 (Zandvoorterweg), op het noordelijk pad tussen de gemeentegrens met Bloemendaal en de aansluiting met Nieuw Unicum;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C13 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor in te stellen op de N200 (Jacob van Heemskerckstraat), ten noorden van de aansluiting met de Doctor Johannus G. Mezgerstraat;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C4 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een eenrichtingsweg in te stellen op de rotonde van de N201 (Zandvoortselaan) met Nieuw Unicum, waarbij bestuurders de rotonde komende vanuit zuidelijke richting enkel in oostelijke richting kunnen verlaten;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 een eenrichtingsweg in te stellen op de volgende locaties:

* Keesomstraat in noordelijke richting, tussen de aansluitingen met de Kamerlingh Onnesstraat en de Lorentzstraat;

* Celciusstraat in westelijke richting, tussen de aansluitingen met de Reinwardtstraat en de Keesomstraat;

* P.N. Quarles van Uffordlaan / Kostverlorenstraat in noordwestelijke richting, tussen de aansluitingen met de Voormalige Trambaan en de Sophiaweg;

* Kostverlorenstraat / Zeestraat in westelijke richting, tussen de aansluitingen met de Sophiaweg en de N200 (Burgemeester Engelbertsstraat);

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C14 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor in te stellen op het noordelijk fietspad op de N201 (Zandvoortselaan), ten westen van de aansluiting met de Herman Heijermansweg;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de Secretaris Bosmanstraat, direct ten noorden van de aansluiting met de N200 (Jacob van Heemskerckstraat);

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C14 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor in te stellen op het Visscherspad, westzijde kruispunt met het pad richting de fietstunnel onder het spoor;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022, tijdens het scenario instroom, dagelijks tussen 6.00 en 15.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien mogelijk;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C4 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een eenrichtingsweg in te stellen op de rotonde van de N201 (Zandvoortselaan) met Nieuw Unicum, waarbij bestuurders de rotonde komende vanuit noordelijke richting enkel in westelijke richting kunnen verlaten;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 een eenrichtingsweg in te stellen op de volgende locaties:

* Keesomstraat in zuidelijke richting, tussen de aansluitingen met de Kamerlingh Onnesstraat en de Lorentzstraat;

* Celciusstraat in oostelijke richting, tussen de aansluitingen met de Reinwardtstraat en de Keesomstraat;

* P.N. Quarles van Uffordlaan / Kostverlorenstraat in zuidoostelijke richting, tussen de aansluitingen met de Voormalige Trambaan en de Sophiaweg;

* Kostverlorenstraat / Zeestraat in oostelijke richting, tussen de aansluitingen met de Sophiaweg en de N200 (Burgemeester Engelbertsstraat);

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden een eenrichtingsweg in te stellen op de Tolweg in noordelijke richting, uitgezonderd fietsers en bromfietsers, tussen de aansluitingen met de N201 (Zandvoortselaan) en de N201 (Doctor C.A. Gerkestraat);

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C4 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een eenrichtingsweg in te stellen op de rotonde van de N200 (Boulevard Barnaart) met de Burgemeester van Alphenstraat, waarbij bestuurders de rotonde komende vanuit zuidelijke richting enkel in noordelijke richting kunnen verlaten;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd ontheffinghouders en de pendelbus op de N200 (Jacob van Heemskerckstraat), ten noorden van de aansluiting met de Doctor Johannus G. Mezgerstraat;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op het Visscherspad, ten oosten van de aansluiting met de Sophiaweg;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022, tijdens het scenario uitstroom, dagelijks tussen 16.00 en 22.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien mogelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de N200 (Boulevard Barnaart), ter hoogte van de aansluiting met de entree van huisnummer 68;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 en C16 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee en een geslotenverklaring voor voetgangers in te stellen op het Duinpieperpad, circa 200 meter ten oosten van de aansluiting op de Keesomstraat;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op het Duinpieperpad, ten oosten van de aansluiting met het Visscherspad;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van maandag 22 augustus 2022 tot en met woensdag 7 september 2022, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

Aldus vastgesteld op 17 05 2022 te Zandvoort

Namens het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

de algemeen directeur van de gemeente Haarlem,

C. Lenstra,

Voor deze,

Afdelingsmanager BBOR

Dilshad Jabar

Bezwaar en beroep

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Naar boven