Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Dutch Grand Prix 2022 (Side Events)

Nr. 2022/683108

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort,

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

Aanleiding

dat het raceweekend van de Dutch Grand Prix 2022 (hierna: DGP) op het circuitpark te Zandvoort plaatsvindt van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022;

dat in het kader van het waarborgen van (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid ten tijde van het evenement diverse verkeersmaatregelen worden getroffen in de omgeving van het circuit;

dat deze verkeersmaatregelen worden getroffen als onderdeel van het Mobiliteitsplan DGP 2022;

dat het Mobiliteitsplan DGP 2022 is opgesteld door een co-creatie met de diverse betrokken stakeholders, zowel publieke als private stakeholders;

dat het Mobiliteitsplan DGP 2022 onderdeel uitmaakt van de totale planvorming voor de DGP 2022 en het bevoegd gezag op basis van deze planvorming een aanvraag voor een vergunning heeft ontvangen voor het organiseren van dit evenement;

dat voorliggend verkeersbesluit de besluitplichtige verkeersmaatregelen omschrijft die worden getroffen ten behoeve van de Side Events die plaatsvinden in Zandvoort en dus op wegen gelegen in de gemeente Zandvoort;

dat de Side Events op de openbare weg plaatsvinden in het centrum van Zandvoort en het omwille van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid wenselijk is om betreffende wegen af te sluiten ten tijde van de Side Events;

dat het ten behoeve van de opbouw van de Side Events wenselijk is om diverse parkeerplaatsen in het centrum van Zandvoort voorafgaand aan de DGP al vrij te houden;

dat naast de in voorliggend besluit beschreven verkeersmaatregelen tevens diverse borden voor omleidingsroutes en informatiepanelen langs de openbare wegen worden geplaatst ter geleiding van deelnemers aan het verkeer;

dat de verkeersborden die een geslotenverklaring of parkeerverbod aanduiden minimaal een week voorafgaand de inwerkingtreding worden aangekondigd;

Juridisch kader

dat de wegen genoemd in voorliggend besluit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort is gemandateerd;

dat gelet op artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 en artikel 12 van het BABW voor het plaatsen en verwijderen van de in voorliggend besluit genoemde verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

dat gelet op artikel 2, lid 1a, b en c en lid 2a en b, van de WVW 1994 de in voorliggend verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

dat gelet op artikel 2, lid 1d, van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het treffen van de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen;

Belangenafweging

dat het in het geding zijn van het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer gedurende dit evenement ondergeschikt wordt geacht ten opzichte van de belangen die met dit verkeersbesluit worden gediend, omdat zonder het treffen van de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen de (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid ten tijde van het evenement niet kan worden gegarandeerd;

Overleg

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort besluit:

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 01-09-2022 t/m 05-09-2022’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op de volgende locaties:

* parkeerplaatsen langs de Kleine Krocht, tussen de aansluitingen met de Swaluëstraat en de Haltestraat;

* parkeerplaatsen langs het Gasthuisplein, tussen de aansluitingen met de Swaluëstraat en de Gasthuisstraat;

* parkeerplaatsen langs het Wagenmakerspad, tussen de aansluitingen met de Sandrinastraat en de N200 (Badhuisplein);

- door middel van het verwijderen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van onderborden, de eenrichtingsweg op de Prinsenhofstraat, tussen de aansluitingen met de Stationsstraat en de N200 (Burgemeester Engelbertsstraat), op te heffen;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden F5 en F6 van bijlage 1 van het RVV 1990, een doorgangsregeling in te stellen op de Prinsenhofstraat, tussen de aansluitingen met de Stationsstraat en de N200 (Burgemeester Engelbertsstraat), waarbij het bestuurders die zich bevinden ter hoogte van de Stationsstraat verboden wordt om door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van donderdag 1 september 2022 tot en met maandag 5 september 2022, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de volgende locaties:

* Grote Krocht, tussen de aansluiting met het Raadhuisplein en een punt circa 50 meter ten oosten daarvan;

* Louis Davidsstraat, tussen de aansluiting met het Raadhuisplein en een punt circa 50 meter ten oosten daarvan;

* Oranjestraat, tussen de aansluiting met het Raadhuisplein en een punt circa 50 meter ten zuiden daarvan;

* Kleine Krocht;

* Gasthuisplein;

* Swaluëstraat, tussen de aansluiting met het Gasthuisplein en een punt circa 50 meter ten noorden daarvan;

* Gasthuisstraat, tussen de aansluiting met het Gasthuisplein en een punt circa 50 meter ten noorden daarvan;

* Zeestraat (uitgezonderd fietsers en bromfietsers);

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022, dagelijks tussen 16.00 en 23.59 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

Aldus vastgesteld op 17 05 2022 te Zandvoort

Namens het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

de algemeen directeur van de gemeente Haarlem,

C. Lenstra,

Voor deze,

Afdelingsmanager BBOR

Dilshad Jabar

Bezwaar en beroep

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Naar boven