Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Dutch Grand Prix 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal,

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

Aanleiding

dat het raceweekend van de Dutch Grand Prix 2022 (hierna: DGP) op het circuitpark te Zandvoort plaatsvindt van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022;

dat in het kader van het waarborgen van (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid ten tijde van het evenement diverse verkeersmaatregelen worden getroffen in de omgeving van het circuit;

dat deze verkeersmaatregelen worden getroffen als onderdeel van het Mobiliteitsplan DGP 2022;

dat het Mobiliteitsplan DGP 2022 is opgesteld door een co-creatie met de diverse betrokken stakeholders, zowel publieke als private stakeholders;

dat het Mobiliteitsplan DGP 2022 onderdeel uitmaakt van de totale planvorming voor de DGP 2022 en het bevoegd gezag op basis van deze planvorming een aanvraag voor een vergunning heeft ontvangen voor het organiseren van dit evenement;

dat de verkeersmaatregelen volgend het uit Mobiliteitsplan DGP 2022 gemeentegrensoverschrijdend zijn en dan ook worden uitgevoerd op wegen van diverse wegbeheerders;

dat voorliggend verkeersbesluit de besluitplichtige verkeersmaatregelen omschrijft die worden getroffen op wegen gelegen in de gemeente Bloemendaal;

dat voor verkeersmaatregelen die getroffen worden op wegen gelegen in andere beheersgebieden separate verkeersbesluiten worden vastgesteld;

dat indien van toepassing op grond van artikel 87 van het RVV 1990 onder vastgestelde voorwaarden diverse ontheffingen worden verleend op de in te stellen geslotenverklaringen;

dat naast de in voorliggend besluit beschreven verkeersmaatregelen tevens diverse borden voor omleidingsroutes en informatiepanelen langs de openbare wegen worden geplaatst ter geleiding van deelnemers aan het verkeer;

dat de verkeersborden die een geslotenverklaring of parkeerverbod aanduiden minimaal een week voorafgaand de inwerkingtreding worden aangekondigd;

Juridisch kader

dat de wegen genoemd in voorliggend besluit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal is gemandateerd;

dat gelet op artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 en artikel 12 van het BABW voor het plaatsen en verwijderen van de in voorliggend besluit genoemde verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

dat gelet op artikel 2, lid 1a, b en c en lid 2a en b, van de WVW 1994 de in voorliggend verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

- het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

dat gelet op artikel 2, lid 1d, van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het treffen van de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen;

Belangenafweging

dat het in het geding zijn van het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer gedurende dit evenement ondergeschikt wordt geacht ten opzichte van de belangen die met dit verkeersbesluit worden gediend, omdat zonder het treffen van de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen de (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid ten tijde van het evenement niet kan worden gegarandeerd;

dat om de bereikbaarheid tijdens het evenement voor specifieke groepen belanghebbenden te waarborgen onder vastgestelde voorwaarden ontheffingen worden verleend;

Overleg

dat gelet op de artikelen 23 en 25 van het BABW als gevolg van de maatregelen genoemd in voorliggend besluit overleg is gevoerd met de relevante eigenaren van wegen, de bevoegde gezagen van wegen en de spoorwegbeheerder;

dat het overleg mede heeft geleid tot instemming van de verkeersmaatregelen die leiden tot de afsluiting van de parkeerterreinen;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal besluit:

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in te stellen op de volgende locaties:

* N200 (Julianalaan), tussen de aansluiting met de Jan Willem Frisolaan en een punt circa 100 meter ten oosten daarvan;

* Oosterduinweg, tussen de aansluiting met de Rijnegomlaan en een punt circa 30 meter ten noorden daarvan;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd ontheffinghouders en fietsers en bromfietsers op de volgende locaties:

* Bloemendaalseweg, tussen de aansluitingen met de Rijperweg en de N200 (Militairenweg);

* Dompvloedslaan, tussen de aansluitingen met de Pernambucolaan en de Bloemendaalseweg;

* Waldeck Pyrmontlaan, direct ten zuiden van de aansluiting met de Prins Hendriklaan;

* Julianalaan, tussen de aansluitingen met de Jan Willem Frisolaan en de Bloemendaalseweg;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd ontheffinghouders op de volgende locaties:

* Hoge Duin en Daalseweg, tussen de aansluitingen met de Midden Duin en Daalseweg en de Lonbar Petrilaan;

* N200 (Militairenweg), ten oosten van de aansluiting met de Spoorlaan;

* N200 (Militairenweg), tussen de aansluitingen met de Bloemendaalseweg en de Ter Hoffsteedeweg;

- door middel van het plaatsen van het verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de volgende locatie:

* N201 (Zandvoorterweg), noordelijk fietspad tussen de afbuiging naar de Voormalige Trambaan en de rotonde Oosterduinweg;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C2 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een eenrichtingsweg, in westelijke richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd vrachtauto’s en autobussen op de Kleverlaan, tussen de aansluitingen met de Iepenlaan en de Prof. Van Vlotenweg;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C2 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een eenrichtingsweg, in westelijke richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd ontheffinghouders op de Busken Huëtlaan, tussen de aansluitingen met de Prof. Van Vlotenweg en de Bloemendaalseweg;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 02-09-2022 t/m 04-09-2022’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op de volgende locatie:

* noordelijke parkeerstrook van de Kleverlaan ter hoogte van huisnummer 117;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden D5 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven in te stellen op de volgende locaties:

* Prof. Van Vlotenweg (links), ter hoogte van de aansluiting met de Busken Huëtlaan;

* Bloemendaalseweg (rechts) ter hoogte van de aansluiting met de Busken Huëtlaan;

* Julianalaan (links), ter hoogte van de aansluiting met de Bloemendaalseweg (uitgezonderd fietsers en bromfietsers);

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord D6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord een gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven (rechtdoor of rechtsaf) in te stellen uitgezonderd ontheffinghouders op de N200 (Militairenweg), ter hoogte van de aansluiting met de Bloemendaalseweg;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd ontheffinghouders en fietsers en bromfietsers op de volgende locaties:

* Koekoeksweg, tussen de aansluitingen met de Nachtegalenlaan en de Leeuwerikenlaan;

* Nachtegalenlaan / Zwaluwenweg / Leeuwerikenlaan, tussen de aansluitingen met de N206 (Boekenroodeweg) en de N201 (Zandvoorterweg);

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden een verplicht fiets/bromfietspad in te stellen op de N200 (Militairenweg), op het zuidelijke pad gelegen tussen de Spoorlaan en de Brouwerskolkweg;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verplicht fietspad (in westelijke richting) in te stellen op de N200 (Militairenweg), op het noordelijke pad gelegen tussen de Spoorlaan en de Brouwerskolkweg;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een eenrichtingsweg, in oostelijke richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de N201 (Zandvoorterweg), op het noordelijk fietspad gelegen ten oosten van de aansluiting met de Gezina van der Molenlaan;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C15 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor in te stellen op de Zeeweg, ter hoogte van huisnummer 96;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022, tijdens het scenario instroom, dagelijks tussen 6.00 en 15.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien mogelijk;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C15 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor in te stellen op de Zeeweg, ter hoogte van huisnummer 96;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022, tijdens het scenario uitstroom, dagelijks tussen 16.00 en 22.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien mogelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 01-09-2022 5.00 uur t/m 04-09-2022 23.00 uur’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op de volgende locatie:

* parkeerterrein Parnassia;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van donderdag 1 september 2022 5.00 uur tot en met zondag 4 september 2022 23.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 01-09-2022 t/m 05-09-2022 5.00 uur’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op de volgende locatie:

* aansluiting Erebegraafplaats (Zeeweg 26) op de N200 (Zeeweg);

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregel van kracht te verklaren van donderdag 1 september 2022 tot en met maandag 5 september 2022 5.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 01-09-2022 22.00 uur t/m 05-09-2022 5.00 uur’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op de volgende locatie:

* parkeerterrein ‘Bloemendaal P1’, gelegen parallel aan de N200 (Zeeweg);

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van donderdag 1 september 2022 22.00 uur tot en met maandag 5 september 2022 5.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden met de tekst ‘parkeren verboden op 31-08-2022 22.00 uur t/m 05-09-2022 5.00 uur’, indien van toepassing in combinatie met het verwijderen van de verkeersborden E4, E6 en E8 (al dan niet voorzien van andersluidende onderborden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen op de volgende locatie:

* parkeerterrein gelegen ter hoogte van het kruispunt N200 (Zeeweg) met de Parnassiaweg;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van woensdag 31 augustus 2022 22.00 uur tot en met maandag 5 september 2022 5.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in te stellen op de volgende locaties:

* Brouwerskolkweg, tussen de aansluiting met de Tetterodeweg en een punt circa 50 meter ten zuiden daarvan;

* Brouwerskolkweg, tussen de aansluiting van de in-/uitrit van de Milieustraat en een punt circa 100 meter ten zuiden daarvan;

* Brouwerskolkweg, tussen de aansluiting van de in-/uitrit van de Milieustraat en een punt circa 100 meter ten noorden daarvan;

* Bilderdijklaan, tussen de aansluiting met de Schulpweg en een punt circa 50 meter ten noorden daarvan;

* Bilderdijklaan, tussen de aansluiting met de Schulpweg en een punt circa 50 meter ten zuiden daarvan;

* N201 (Zandvoorterweg), tussen de aansluitingen met de Gezina van der Molenlaan en de Oosterduinweg;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (15) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 15 kilometer per uur in te stellen op de volgende locatie:

* Zwaluwenweg/Nachtegalenlaan, circa 50 meter ten zuiden en circa 50 meter ten westen van de aansluiting met de Nachtegalenlaan;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden een eenrichtingsweg uitgezonderd fietsers en bromfietsers in zuidelijke richting in te stellen op de N206 (Boekenroodeweg), tussen de aansluitingen met de Zonnebloemlaan en de N201 (Zandvoorterweg);

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de Oosterduinweg, direct ten noorden van de aansluiting met de N201 (Zandvoorterweg);

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C12 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen in te stellen uitgezonderd laden en lossen op de Zeeweg, ter hoogte van huisnummer 80;

- door middel van het verwijderen van de verkeersborden C12 van bijlage 1 van het RVV 1990 de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op te heffen op de Lonbar Petrilaan, ten zuiden van de aansluiting met de Kweekduinweg;

- door middel van het verwijderen van het verkeersbord D5 van bijlage 1 van het RVV 1990 het gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven (rechtsaf) op te heffen op het Vijverpark, ter hoogte van de aansluiting met de Bloemendaalseweg;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden D5 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven in te stellen uitgezonderd fietsers en bromfietsers op de volgende locaties:

* Duinlustweg (rechts), ter hoogte van de aansluiting met de Brouwerskolkweg;

* Elswoutlaan (rechts), ter hoogte van de aansluiting met de Duinlustweg;

* Ramplaan (rechts), ter hoogte van de aansluiting met de Korte Zijlweg;

* Hospeslaan (rechts), ter hoogte van de aansluiting met de Korte Zijlweg;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd ontheffinghouders en bromfietsers op de Brouwerskolkweg, tussen de aansluitingen met de Tetterodeweg en de N200 (Zeeweg);

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord D4 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven (rechtdoor) in te stellen op de N201 (Zandvoorterweg), direct ten westen van de aansluiting met de Oscar Mendliklaan;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de volgende locaties:

* Lennepweg, direct ten westen van de aansluiting met de N206 (Boekenroodeweg);

* Marius Bauerlaan, direct ten westen van de aansluiting met de Oosterduinweg (uitgezonderd fietsers en bromfietsers);

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden D5 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven in te stellen op de volgende locaties:

* Koeduinweg (rechts), ter hoogte van de aansluiting met de N201 (Zandvoorterweg);

* Van Vollenhovenlaan (rechts), ter hoogte van de aansluiting met de N201 (Zandvoorterweg);

- door middel van het opheffen van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden de eenrichtingsweg op de Van Lennepweg, tussen de aansluitingen met de N201 (Zandvoorterweg) en de Koeduinweg op te heffen;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee uitgezonderd aanwonenden in te stellen op de volgende locaties:

* Zwarteweg, tussen de aansluiting met de N201 (Zandvoorterweg) en direct ten noorden van de Voormalige Trambaan;

* Meester H. Enschedeweg, tussen de aansluiting met de N201 (Zandvoorterweg) en direct ten noorden van de Voormalige Trambaan;

* Sparrenlaan, tussen de aansluiting met de N201 (Zandvoorterweg) en direct ten noorden van de Voormalige Trambaan;

* Oscar Mendliklaan, tussen de aansluitingen met de N201 (Zandvoorterweg) en de Marius Bauerlaan;

* Gezina van der Molenlaan, direct ten noorden van beide aansluitingen met de N201 (Zandvoorterweg);

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd ontheffinghouders en fietsers en bromfietsers op de N201 (Zandvoorterweg), tussen de aansluitingen met de Oosterduinweg en de Zwarteweg;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden G12a en verwijderen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verplicht fiets/bromfietspad in westelijke richting in te stellen op de N201 (Zandvoorterweg), op het noordelijk pad tussen de aansluiting met de Oosterduinweg en de gemeentegrens met Zandvoort;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van donderdag 1 september 2022 20.00 uur tot en met maandag 5 september 2022 05.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C14 en C16 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor en een geslotenverklaring voor voetgangers in te stellen op de volgende locaties:

* naamloze pad, direct ten westen van de aansluiting met de Tetterodeweg;

* Zanderijvaart, ten zuiden van de aansluiting met het hiervoor benoemde naamloze pad;

* Zanderijvaart, ten noorden van de aansluiting met de Duinlustweg;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C14 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor in te stellen op de Koningshof, ten zuiden van de aansluiting met de Duinlustweg;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C15 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen in te stellen op de Tetterodeweg, het pad gelegen tussen de Tetterodeweg en de Zanderijvaart;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de volgende locaties:

* Rockartsduinweg, ten westen van de aansluiting met het Visserspad;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 en C16 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee en een geslotenverklaring voor voetgangers in te stellen op het Duinpieperpad, ten zuiden van de aansluiting met de N200 (Zeeweg);

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van maandag 22 augustus 2022 tot en met woensdag 7 september 2022, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

Aldus vastgesteld op 19 mei 2022 te Bloemendaal

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

namens dezen,

P.G.A. (Paul) Dubbe

Afdelingshoofd Beleid

Bezwaar en beroep

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Bloemendaal, Postbus 201, 2050 AE te Overveen. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Naar boven